איסור בל יראה ובל ימצא

איסור בל יראה ובל ימצא

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם נמנים כשני אוסרים בל יראה ובל ימצא. שאלה...
קרא עוד >

איסור בל יראה ובל ימצא לאחר ו' שעות

מבוא יש מספר מצוות ומספר איסורים שהאדם נפגש עמם לקראת הפסח ובזמן הפסח. הוא נפגש...
קרא עוד >

חיוב שתית ד' כוסות

מבוא בשיעור הבא נדון בגדר חיוב שתיית ד' כוסות. ברצוני לדון בשאלה האם כל אחד...
קרא עוד >

אחריות ההורים לנזקי ילדיהם הקטינים

מבוא במאמר הנוכחי ברצוני לדון בשאלת אחריותם של ההורים על נזקי ילדיהם הקטינים. כפי שיתבאר...
קרא עוד >

ספר "חכם לב – בין ישראל לעמים"

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ד

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ג

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ב

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך א

קרא עוד >

המסר מהמאורעות שעוברים עלינו

אירועים קשים עוברים על עם ישראל, ננסה לקחת כמה מסרים מתוך המאורעות האלו.
קרא עוד >

גר צדק – גר תושב

ננסה ללמוד מהלכות גר תושב להלכות גרות. מתוך הלכות גר תושב אולי אפשר להבין...
קרא עוד >

פרשת ויצא – תפילת ערבית רשות

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

פרשת ויצא – יסודות התפילה

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

קריאה בשם שלומית

  שאלה עמדה בפנינו אשה שקיבלנו אותה לגיור, השם האתיופאי שלה היה דומה קצת לשם שלומית....
קרא עוד >

פרשת ויצא – שם הפרשה

מה המסר שאפשר ללמוד משם הפרשה שלנו, פרשת "ויצא"?
קרא עוד >

פרשת תולדות – שם הפרשה

ננסה בכל פרשה ופרשה ללמוד איזה מסר משם הפרשה. מה אפשר ללמוד משם הפרשה...
קרא עוד >

פרשת תולדות – המסר מהפרשה

נראה שנכון לנסות ללמוד מכל פרשה ופרשה את המסר לימים שאנחנו נמצאים בהם. ננסה...
קרא עוד >

מומר ששב ליהדותו

מובא בנמוק"י (מסכת יבמות טז, ע"ב-מדפי הרי"ף, ד"ה קדושיו קידושין): וישראל שחטא ועשה תשובה דכ"ע...
קרא עוד >

עשית ברית מילה/הטפת דם ברית לפני החלטה לגיירו

  מבוא בתי דין לגיור פעמים רבות נוהגים לשלוח מתגייר לעשות ברית מילה, או הטפת דם...
קרא עוד >

מקריב עצמו כדי להציל אחרים וכדי שלא ליפול בשבי

מבוא במאמר אחר דנתי בהרחבה בשאלת כניסה לספק סכנה כדי...
קרא עוד >

פרשת וירא – רחמים בהפיכת סדום

בפרשתנו מסופר שהקב"ה הפך את סדום, והתורה נוקטת לשון "וה' המטיר על סדום ועל...
קרא עוד >

פרשת וירא – שם הפרשה

לכל פרשה יש שם, הפרשה נקראת בדרך כלל על אחת מהמילים הראשונות של הפרשה,...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יכולה לדבר

רקע הגיעה לפנינו משפחה שאם המשפחה היא לא יכולה לדבר. היא עברה אירוע מוחי ומאז...
קרא עוד >

גדולתו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל – הכל לשם שמים

  הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל פעל רבות למען עם ישראל ועשה דברים גדולים. לא...
קרא עוד >

הבא להרגך השכם להורגו, הבא במחתרת, דין רודף פגיעה באוכלוסיה אזרחית

מבוא במאמר זה נדון בשלשה דינים הקשורים זה בזה: א. הבא להרגך השכם להורגו. ב....
קרא עוד >

קבלת תרומות מקרן הידידות

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת קבלת תרומות מ"קרן הידידות". אני לא נכנס לעצם הדיון...
קרא עוד >

השלמת פרשת וזאת הברכה שהחסירו

שאלה השבת, חג שמחת תורה, נפתחה מלחמה נגד עם ישראל. רבים מבתי הכנסת לא קראו...
קרא עוד >

גדר מצות לקיחת ד' מינים

  מבוא צריך עיון מהו גדר מצות לקיחת ד' מינים? יש מספר אפשרויות בביאור מצוה זו: ...
קרא עוד >

נטילה לכל אחד ואחד

מבוא מובא בגמרא במסכת סוכה (מג, ע"א): דתניא: 'ולקחתם' - שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד,...
קרא עוד >

לולב הקנרי

  מבוא ברצוני לדון בכשרותו של לולב הקנרי. יש לדון בשאלה זו מצד שני כיוונים: מצד...
קרא עוד >

קבלת תשובת אפיקורוס

הרמב"ם כתב בנוגע ליהודי אפיקורוס שחזר בתשובה, שאין לקבלו בתשובה לעולם: ישראל שעבד עבודת כוכבים...
קרא עוד >

יעיד עליו יודע תעלומות

הרמב"ם פסק: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו...
קרא עוד >

הדרך שמתוודים

מדברי הגמרא יש ללמוד שאת הווידוי צריך להיאמר בעמידה. וכך נפסק להלכה ב"שולחן ערוך"....
קרא עוד >

הזמן לאמירת הווידוי

נאמר בגמרא: תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה...
קרא עוד >

הצורך לבקש מחילה

יש לעמוד על נקודה נוספת בדברי הרמב"ם, שלא מספיק הווידוי, צריך גם בקשת מחילה....
קרא עוד >

החובה לומר את החרטה והקבלה לעתיד בפיו

הרמב"ם פסק: כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי...
קרא עוד >

מצות תשובה ומצות וידוי

השאלה הראשונה שעולה בעיון בנושא התשובה היא, מה המצוה שמוטלת עלינו? שאלה זו מתחלקת...
קרא עוד >

פירוט חטאים

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה, האם אדם צריך לפרט את חטאיו שחטא? כלומר,...
קרא עוד >

מנהג הסימנים בראש השנה

מבוא ידוע המנהג שבראש השנה אוכלים כל מיני ירקות ופירות לסימן לשנה טובה. כגון, אוכלים...
קרא עוד >

חומרות בעשרת ימי תשובה

במאמר הנוכחי ארצה לדון במה שמובא בדברי הפוסקים שראוי ונכון להחמיר בכל מיני חומרות...
קרא עוד >

שמיעה בקול חכמים

מבוא התורה כותבת (דברים יז, ח-יא): כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין...
קרא עוד >

זכות שהיא חובה

הרב משה צבי וקסלר שליט"א, ראש ישיבה התיכונית קרית הרצוג, ראש הישיבה התיכונית שלי,...
קרא עוד >

מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום

  מבוא במאמר זה נדון בשאלת מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום. אני משתמש בכוונה בלשון...
קרא עוד >

מסירות נפש למען כבוד עם ישראל

  מבוא יש ג' עבירות שעליהן נצטוינו ליהרג ולא לעבור – עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי...
קרא עוד >

פסיקת הלכה על פי התנ"ך

  מבוא פסיקת ההלכה בענייני צבא היא פסיקה קשה, היות ואין מסורת הלכתית בנושאים אלו. אין...
קרא עוד >

איסור מגורים בארץ מצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים בארץ מצרים. האם מותר לגור בארץ מצרים? האם...
קרא עוד >

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב

מבוא מובא בגמרא במסכת גיטין (ס, ע"ב): ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור...
קרא עוד >

גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות

מבוא כבר במאמר קודם הגדרתי את המציאות בישראל כמלחמת מצוה. אולם, ברצוני לדון במספר שאלות...
קרא עוד >

פחד כנגד בטחון

  מבוא במספר מקומות בתורה מוזכר האיסור לפחד מהאויבים. יש להילחם נגד האויבים בלי פחד....
קרא עוד >

גיוס בני ישיבה לצבא – עוסק במצוה פטור מן המצוה

מבוא במאמר זה נדון בשאלת גיוס בני ישיבה לצבא. השאלה מתחלקת למספר חלקים: האם יש...
קרא עוד >

פרשת דברים – סיפור שליחת המרגלים

בפרשת דברים מסופר על שליחת המרגלים. אולם, כשמעמידים את פרשתנו עם פרשת שלח לך,...
קרא עוד >

פרשת מטות – פרשה זו נאמרה לראשי המטות

פרשת מטות פותחת בכך שמשה אומר את הדברים לראשי המטות. השאלה נשאלת, מדוע דווקא...
קרא עוד >

פרשת מסעי – מעמד הר סיני בפרשת מסעות

בפרשת מסעי מסופר על מסעות בני ישראל במדבר. הדבר התמוה הוא, שלא מוזכר עניין...
קרא עוד >

פרשת דברים – משה נענש בגלל בני ישראל האמנם?

בפרשת דברים (פרק א, פסוק לז) כתוב: "גַּם־בִּי֙ הִתְאַנַּ֣ף יְקֹוָ֔ק בִּגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר גַּם־אַתָּ֖ה לֹא־תָבֹ֥א...
קרא עוד >

עזרת ישראל מיד צר

מבוא במאמר זה אדון בשאלת חיוב הליכה לצבא. השאלה הבסיסית היא, האם אנחנו נמצאים במצב...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי המצרים

נוהגים שבימי בין המצרים לא שומעים מוזיקה. אנחנו נדון במקור מנהג זה וגם האם...
קרא עוד >

ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר

בדברי הראשונים וב"שולחן ערוך" לא מובא האיסור של ריקודים ומחולות. בעל ה"מגן אברהם" סבר...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר

כפי שהוזכר מקודם בראשונים וב"שולחן ערוך" לא הוזכר איסור ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר....
קרא עוד >

עשיית סעודות שמחה בימי ספירת העומר

בדברי הגאונים והראשונים לא מצינו שאסרו עשיית סעודות שמחה בימים אלו. אבל, בהלכות אבילות...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – האיסור על החתן והכלה ולא על המשמחים

יש מחלוקת בין האחרונים אם איסור הנישואין בימי ספירת העומר הוא גם על המוזמנים,...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור קניית בגדים חדשים ואמירת ברכת שהחיינו

בדברי ה"שולחן ערוך" ובנושאי כליו לא מוזכר איסור לבישת בגדים חדשים, וכן אמירת ברכת...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור מלאכה

מוזכר בחלק מהגאונים והראשונים שיש איסור מלאכה בימים אלו, לאחר שקיעת החמה עד שחרית....
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור נישואין

רואים בחלק מהגאונים והראשונים שהזכירו איסור נישואין, אבל לא הזכירו איסור תספורת. גם כתבו...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – הפצת המנהג וחומרתו

בנוגע להפצת המנהג יש דעות שונות: מדברי מספר ראשונים משמע שמדובר במנהג שפשט בכל...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – מקור המנהג

היסוד למנהגי אבילות בימי ספירת העומר בנוי על דברי הגמרא במסכת יבמות: אמרו: שנים עשר...
קרא עוד >

פרשת קדושים – איסור כתובת קעקע

בפרשת קדושים נמצא האיסור לעשות כתובת קעקע? ננסה לעמוד על המשמעות לאיסור זה.
קרא עוד >

פרשת אחרי מות – קריאת פרשת עריות ביום הכיפורים

ביום הכיפורים במנחה נוהגים לקרוא את פרשת אחרי מות - פרשת עריות. השאלה מה...
קרא עוד >

פרשת תזריע ומצורע – יום העצמאות

פעמים רבות פרשיות תזריע ומצורע באות בסמיכות ליום העצמאות. האם אפשר למצוא קשר בין...
קרא עוד >

פרשת אחרי מות קדושים – יום העצמאות

פרשת אחרי מות ופרשת קדושים באות פעמים רבות בסמיכות ליום העצמאות. האם יש מקום...
קרא עוד >

פרשת אמור – מצות ספירת העומר

בפרשת אמור מוזכרת מצות ספירת העומר. במצוה זו אנחנו באים ומחברים בין חג הפסח...
קרא עוד >

פרשת אמור – יום מתן תורה ויום הדין

חז"ל במקומות רבים אמרו שראש השנה הוא יום הדין, וחג השבועות הוא יום מתן...
קרא עוד >

פרשת אמור – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

במסכת אבות (פרק ו) מובא דרשה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה....
קרא עוד >

פרשת אמור – יום העצמאות

פרשת אמור חלה פעמים רבות בסמיכות ליום העצמאות. האם יש קשר בין פרשה זו...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה כא-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה כא-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה יז-כ

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יז-כ. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

הלכות חול המועד

מספר הלכות לחול המועד.
קרא עוד >

מקור מנהגי אבלות בימי ספירת העומר

מבוא במאמר כאן ארצה לדון במנהגי האבילות בימי ספירת העומר. במאמר כאן לא ארחיב כל...
קרא עוד >

פרשת שמיני – סימני טהרה

בפרשתנו מסופר על החיות הטמאות ומוזכרים סימני הטומאה שלהם. ומוזכרים 4 חיות שיש להם...
קרא עוד >

פרשת שמיני – סימני טומאה

בפרשתנו מסופר על המאכלות האסורות ומוזכרים סימני הטומאה של החיות הטמאות. וכתוב (ויקרא יד,...
קרא עוד >

פרשת שמיני – הקמת המשכן ואיסור מאכלות אסורות

בתחילת פרשתנו מסופר על סיפור סיום הקמת המשכן. בעצם סיום שבעת ז' ימי המילואים....
קרא עוד >

חיוב שוטה בצדקה

מבוא ברצוני לדון בשאלת חיוב שוטה בצדקה. האם יורדים לנכסי השוטה כדי לגבות כסף לתת...
קרא עוד >

קריעה על חורבן בית המקדש

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם כיום יש חובה לקרוע על חורבן בית המקדש?...
קרא עוד >

כפיה על מצות צדקה

מבוא כפי שידוע יש מצוה בתורה לתת צדקה, ולא רק מצוה אלא גם לא תעשה,...
קרא עוד >

פרשת כי תשא – מלאכת משכן קודמת לשבת או אחרי שבת

בפרשת כי תשא מסופר על החיוב לשמירת השבת. כאן הציווי הזה בא לאחר שבני...
קרא עוד >

פרשת כי תשא – משה שובר את הלוחות דווקא כשהוא רואה

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל. הקב"ה מספר למשה על חטא העגל עוד...
קרא עוד >

פרשת כי תשא – עם ישראל עם קשה עורף

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל, ובפרק לב (פסק ט-י) כתוב: "ויאמר ה'...
קרא עוד >

פרשת תרומה – ועשו לעומת ועשית

בכל כלי המשכן כתוב "ועשית" בלשון יחיד. רק לגבי הארון כתוב "ועשו ארון" בלשון...
קרא עוד >

פרשת תרומה – הציווי על עשיית המשכן

יש מחלוקת בין הפרשנים אם הציווי על עשיית המשכן הוא היה לאחר חטא העגל,...
קרא עוד >

פרשת תרומה -סמיכות פרשת תרומה לפרשת משפטים

פרשת תרומה היא באה לאחר פרשת משפטים, האם יש מקום ללמוד מסמיכות זו? מדוע...
קרא עוד >

פרשת תרומה – אמות חצויות

בעשיית הארון יש דבר מיוחד שאין בשאר כלי המשכן, כל האמות של הארון, בין...
קרא עוד >

האמת בכל מחיר – האמנם? אמירת הלכה בשם רב שלא אמרה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת אמירת הלכה בשם רב מסויים כשידוע שרב זה לא...
קרא עוד >

פרשת משפטים – חיוב הגר להביא קרבן

בסיום הפרשה (פרק כד) מסופר על כך שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וגם נערי...
קרא עוד >

פרשת משפטים – "אנשי קודש תהיון לי

יש לעמוד על משמעות הציווי להיות אנשי קודש. מה הקב"ה מבקש מאיתנו בציווי זה?...
קרא עוד >

פרשת משפטים – כפיה עליהם הר כגיגית

בסיום הפרשה בני ישראל אומרים למשה שכל מה שהקב"ה יאמר להם הם יעשו -...
קרא עוד >

פרשת משפטים – משפטים סמוכים לעשרת הדברות

בתחילת פרשת משפטים כתוב "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". מה הכוונה לשים "לפניהם", לפני...
קרא עוד >

פרשת משפטים – קבלת מצוות בגיור

יש מחלוקת תנאים מתי זרק משה את דם הברית על בני ישראל, ומתי אמרו...
קרא עוד >

הנחת תפילין בחול המועד

  מבוא במאמר הבא אנחנו נרצה לבחון את שאלת הנחת התפילין בחול המועד. כפי שיתבאר יש...
קרא עוד >

פרשת יתרו – דמותו של יתרו וקבלת התורה

בפרשתנו יש שני סיפורים מרכזיים: א. סיפורו של יתרו, הגעתו למשה ועצתו בעניין השופטים....
קרא עוד >

פרשת יתרו – יסוד ההגבלה

בפרשתנו מסופר על כך שהקב"ה מתגלה לבני ישראל במעמד הר סיני ונותן להם את...
קרא עוד >

פרשת יתרו – נתינת התורה בקולות

בפרשתנו מסופר על מעמד הר סיני. במעמד הר סיני יש התגלות נפלאה של הקב"ה,...
קרא עוד >

פרשת יתרו – לראות ולעמוד מרחוק

לקראת סוף הפרשה, תחילת שביעי כתוב: "וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק". איך אפשר לראות...
קרא עוד >

פרשת יתרו – עצת יתרו ודברי משה

יתרו אומר למשה - "כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם"...
קרא עוד >

פרשת יתרו – כאיש אחד בלב אחד

כתוב במעמד הר סיני - "ויחן שם ישראל" (שמות יט, ב). רש"י כתב על...
קרא עוד >

פרשת וארא – הפיכת המטה לתנין וחזרתו למטה

הקב"ה נתן למשה מספר אותות לעשות לפרעה על כך שהקב"ה שלחו. אחד מהאותות הוא,...
קרא עוד >

סיפור – מידת הבטחון

יש רבים שחושבים שיש להם מידת הבטחון. אבל, אנחנו נלמד מהי באמת מידת הבטחון.
קרא עוד >

פרשת וארא – משמעות המכות – מכת ערוב, דבר, שחין וברד

בפרשתנו הקב"ה מכה את פרעה בשבע מכות. צריך להבין את משמעות המכות האלו. מדוע...
קרא עוד >

פרשת וארא – משמעות המכות דם, צפרדע וכינים

הקב"ה היכה את פרעה בעשר מכות. צריך להבין מהי משמעות המכות האלו? מדוע הקב"ה...
קרא עוד >

סיפור – סגולות אמיתיות

כיום יש תופעה של חיפוש סגולות, אבל יש לדעת מהי סגולה אמיתית.
קרא עוד >

פרשת וארא – הוצאת ישראל לשלשה ימים

משה אומר לפרעה שמתכוון להוציא את בני ישראל לשלשה ימים. והרי הדברים האלו אינם...
קרא עוד >

פרשת וארא – תורה מורשה וארץ ישראל מורשה

על שני דברים נאמר עליהם שהם מורשה, התורה נאמר עליה שניתנה לבני ישראל מורשה....
קרא עוד >

ריצה לפני תפילה

   שאלה מה דעתך ההלכתית על ריצה לפני התפילה אם היא נעשית לפני נץ החמה? האם...
קרא עוד >

תוספת שבת

  בגמרא במסכת ראש השנה (ט, ע"א) יש דיון בנוגע לדין תוספת שבת ותוספת יום...
קרא עוד >

פרשת שמות – כשכואב צועקים

במדרש נאמר שפרעה התייעץ עם שלשה לגבי הגזירות על עם ישראל. הוא התייעץ עם...
קרא עוד >

פרשת שמות – וירא כי אין איש

בפרשת שמות (פרק ב, פסוק יב) כתוב לפני שמשה הרג את האיש המצרי: "ויפןן...
קרא עוד >

פרשת שמות – הכבדת לבו של פרעה

בפרשתנו מסופר שהקב"ה אומר למשה שיכביד את לבו של פרעה. גדולי הראשונים שאלו את...
קרא עוד >

פרשת שמות – כל אחד יכול להיות משה

במדרש נאמר שבת פרעה ניסתה להביא את משה שינוק מהמניקות המצריות. אבל, הוא לא...
קרא עוד >

גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב

יש גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בעברית ואפילו בשפות אחרות. במקרים כאלו יש קושי...
קרא עוד >

דין גר במנהגי עדה

  מובא במדרש "בראשית רבה" שכל מי שמקרב את העכו"ם ומגיירו כאילו בראו. על פי...
קרא עוד >

דין גר באמירת קדיש על הוריו הנכרים

יש דיון בין האחרונים, האם גר יכול לומר קדיש על הוריו הגוים? הרב עובדיה...
קרא עוד >

מצות "ואהבתם את הגר"

הצטווינו לאהוב כל אחד מעם ישראל, כפי שכתוב בתורה "ואהבת לרעך" כמוך". אבל, בנוסף...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

פרשת מקץ – התנכרות יוסף לאחיו

בפרשתנו מסופר שאחי יוסף יורדים למצרים להביא אוכל למשפחה בארץ בגלל הרעב שנמצא בארץ....
קרא עוד >

פרשת מקץ – נתינת עצה לפרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של פרעה. פרעה קורא ליוסף לפתור את חלומו, וכך עושה...
קרא עוד >

פרשת מקץ – האם האחים מכרו את יוסף?

תמיד סיפרו לנו שהאחים מכרו את יוסף. ואכן, יש מספר מפרשים שפירשו כך. אבל,...
קרא עוד >

פרשת וישב – יהודה קידש שם שם בפרהסיא

בגמרא במסכת סוטה (לו, ע"ב) מובא שיהודה קידש שם שמים בפרהסיא, לכן זכה שבשמו...
קרא עוד >

פרשת וישב – להיות המלאך גבריאל ולא שרו של עשיו

בפרשתנו מסופר שיוסף הלך לחפש את אחיו וכתוב "וימצאהו איש", חז"ל פירשו שהכוונה למלאך...
קרא עוד >

פרשת וישב – להיות מופת ולא לעשות מופתים

גדולתו של האדם אינה בכך שעושה מופתים, אבל דווקא כשהתנהגותו היא למופת.
קרא עוד >

פרשת וישב – משמעות יום הולדת

בפרשתנו מסופר על יום הולדתו של פרעה. האם אפשר ללמוד מפרעה לגבי משמעות היום...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

  שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

ייחוד עם אשתו נידה

כפי שהתבאר במאמר הקודם, מותר להתייחד עם אשתו כשהיא נידה. אבל, אם עדיין לא...
קרא עוד >

סיפור – הברכה לא תועיל

סיפור נפלא על הגרי"ז לעניין ברכה על הצלחה בלימוד תורה.
קרא עוד >

פרשת וישלח – ממה פחד יעקב

בתחילת פרשת וישלח (פרק לב, פסוק ח) כתוב: "ויירא יעקב מאוד ויצר לו". השאלה...
קרא עוד >

פרשת וישלח – מלאכים או שלוחים

בתחילת פרשת וישלח כתוב שיעקב שלח מלאכים לעשיו. יש מחלוקת בחז"ל אם מדובר על...
קרא עוד >

פרשת וישלח – השם יעקב והשם ישראל

הקב"ה שינה את שמו של אברהם אבינו ושרה אמנו. ואנחנו מוצאים שהשם הראשון שלהם...
קרא עוד >

פרשת ויצא – יהודי מחפש צדק

בפרשתנו מסופר כשיעקב מגיע לחרן הוא רואה את הרועים שיושבים ואינם מגוללים את האבן...
קרא עוד >

פרשת ויצא – חלומו של יעקב וחלומו של פרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של יעקב, ויש הבדל תהומי בין חלומו של יעקב לחלומו...
קרא עוד >

פרשת וישלח – בשמת או מחלת

בפרשתנו (בראשית לו, ג) מסופר שעשיו נשא את בשמת בת ישמעאל. אבל, לפניכן נאמר...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם אחות ועם שאר קרובות

כתוב במשנה במסכת קידושין: מתייחד אדם עם אמו ועם בתו; וישן עמהם בקירוב בשר, ואם...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם סבא וסבתא וחיבוק ונישוק עמם

ר' יואל סירקיס זצ"ל כתב שאין איסור לסב להתייחד עם יוצאי חלציו, אבל הוא...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם ילדים מאומצים

יש מחלוקת בין הפוסקים בנוגע לייחוד עם ילדים מאומצים. מצינו שמבואר בגמרא במסכת סנהדרין...
קרא עוד >

פרשת ויצא – מלאכים עולים ויורדים

בפרשתנו מסופר על ההתגלות הנפלאה של יעקב אבינו בצאתו לחרן. ושם נאמר שהוא ראה:...
קרא עוד >

פרשת וישלח – חיצוניות כפנימיות

בפרשתנו מסופר (בראשית לב, יב): "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו". מדוע יעקב אבינו...
קרא עוד >

פרשת ויצא – לימוד תורה קודם היציאה לחרן

מובא בחז"ל (סוף פרק ראשון של מסכת מגילה; מובא ברש"י, סוף פרשת תולדות) שיעקב...
קרא עוד >

פרשת ויצא – נפש בריא בגוף בריא

בפרשתנו (פרק כט, פסוק י) כתוב: "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"....
קרא עוד >

פרשת נח – מצוות בני נח לעומת מצוות של עם ישראל

בני נח הצטוו בז' מצוות. עם ישראל הצטוה בתרי"ג מצוות. האם יש הבדל מהותי...
קרא עוד >

פרשת נח – ריבוי מצוות לעם ישראל

בני נח נצטוו רק בז' מצוות. עם ישראל הצטוה בתרי"ג מצוות. האם יש זכות...
קרא עוד >

כללים ליום בחירות

מה הם הכללים שעלינו לדעת ביום בחירות?
קרא עוד >

פרשת לך לך – הציווי והיה ברכה

בתחילת הפרשה הקב"ה אומר לאברהם אבינו "והיה ברכה". מהי משמעות אמירה זו? האם יש...
קרא עוד >

בחירות זכות שהיא חובה

כאן נדון לגבי המצוה בבחירות.
קרא עוד >

הזכות בבחירות

איזו זכות גדולה יש בכך שאנחנו יכולים לבחור שלטון יהודי בארץ ישראל.
קרא עוד >

לך לך כנגד שלח לך

הציווי הראשון שנאמר לאברהם אבינו הוא "לך לך מארצך וכו' ". הקב"ה אמר למשה...
קרא עוד >

חתן תורה ופרשת לך לך

הרמב"ם הטביע לנו את המטבע ללכת בדרך האמצע. בדבריו יש יסוד גדול בכל ויכוח...
קרא עוד >

איסור מגורים במצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים במצרים. האם מותר לגור במצרים? האם מותר לעזוב...
קרא עוד >

דרכו של הפוסק

לאחרונה יש הבנה מסויימת שקנתה מקום אצל מספר אנשים, בין אצל אלו שאינם שומרי...
קרא עוד >

פוסק הלכה והוגה דעות

מסופר שבקהילתו של "בית הלוי" היה גביר אחד שגם היה קמצן גדול. גבאי הצדקה...
קרא עוד >

לא שימשו כל צרכם

הגמרא אומרת (ברכות ז, ע"ב) שגדולה שימושה יותר מלימודה. המהרש"א (שם) הסביר שטעם הדבר...
קרא עוד >

גיור ויום כיפור

דרשן טוב יודע לקשר בין שני דברים שנראה שאין קשר ביניהם. בוודאי אפשר לקשר...
קרא עוד >

סיפורי הגננת והכתוב בתורה

אנחנו גדלנו על הסיפור של השלכת אברהם אבינו לכבשן האש. כבר הגננת סיפרה לנו...
קרא עוד >

פרשת בלק – אדם יכול להיות יותר גרוע מבהמה

בפרשתנו יש סיפור מאוד מעניין והוא סיפור פתיחת פי האתון. צריך להבין מה המשמעות...
קרא עוד >

פרשת בלק – צער בעלי חיים דאורייתא

הגמרא במסכת בבא מציעא (לב, ע"ב) מביאה מחלוקת אם צער בעלי חיים דאורייתא. השאלה...
קרא עוד >

פרשת בלק – מתלמידיו של אברהם אבינו ומתלמידיו של בלעם

המשנה במסכת אבות (פרק ה, משנה יט) מבדילה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו...
קרא עוד >

גיור אמיתי

מבוא יסודות שהיו פשוטים בעבר, לאחרונה התערערו. לאחרונה יש שבאו ואמרו שאפשר לגייר מישהו על...
קרא עוד >

ציונות וגיור, סוס ושולחן

ציונות וגיור, סוס ושולחן לאחרונה ניסיתי למצוא האם יש קשר בין סוס לשולחן. ניסיתי ולא...
קרא עוד >

פרשת חוקת – אדם כי ימות באהל

חז"ל אמרו שכדי לזכות בתורה צריך להמית את עצמו באהלה של תורה. מדוע כדי...
קרא עוד >

נכרי הבא על בת ישראל

הגמרא דנה בנוגע לדין נכרי שבא על בת ישראל, אם הולד כשר, או שהוא...
קרא עוד >

פרשת חוקת – חוקים וטעמי מצוות

בפרשת חוקת נמצאת מצות פרה אדומה שידועה כמצוה שלא מובן הטעם שבה. רש"י דיבר...
קרא עוד >

ספירת יום השמונה עשר – הוד שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

ספירת יום השבעה עשר – תפארת שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

הקדמה לימי ספירת העומר

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה יא-טז

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יא-טז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה ו-י

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה ו-י. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה א-ה

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה א-ה. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה יז-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה יז-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב -משנה יד-יז

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה יד-יז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה ט-יג

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה ט-יג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה ה-ח

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה א-ג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה א-ד

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה א-ד. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה טו-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה טו-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה יב-טו

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה יב-טו. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה ח-יב

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה ח-יב. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה ד-ז

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה ד-ז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה א-ג

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה א-ג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

התאריך הראוי לקביעת זכרון לנצחון מלחמת ששת הימים

בקביעת יום שמחה לזכר הניסים שאירעו במלחמת ששת הימים, היו ויכוחים רבים, וניתנו אפשרויות...
קרא עוד >

תאריך הראוי לקביעת יום העצמאות

היו ויכוחים בין הרבנים באיזה יום ראוי לקבוע את יום השמחה לזכר הקמת המדינה....
קרא עוד >

יום העצמאות שחל להיות ביום שני, ביום חמישי וביום שישי

יש חשיבות מרובה לקבוע את יום השמחה על הנס דווקא ביום הנס, ולא לקבוע...
קרא עוד >

פסקי הרבנות הראשית לישראל – יום העצמאות ויום ירושלים

פסקי הרבנות הראשית לישראל קביעת יום העצמאות ויום ירושלים כימי שמחה והודאה. אמירת הלל...
קרא עוד >

פרשת קדושים – ואהבת לרעך כמוך אני השם

מה הקשר בין הציווי "ואהבת לרעך כמוך" ובין מה שנאמר בהמשך הפסוק "אני ה'...
קרא עוד >

פרשת קדושים – קדושה יום יומית

עיון בפרשה על המצוות שמוזכרות בהקשר לציווי "קדושים תהיו".
קרא עוד >

פרשת קדושים – הציווי של קדושה

מחלוקת רש"י ורמב"ן במשמעות הציווי של קדושים תהיו.
קרא עוד >

פרשת קדושים – בקשה מכל אחד ואחד

ציווי לכל אחד ואחד להתקדש, איך יש מקום לציווי זה לכולם?
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת "שעשה נסים" ביום העצמאות וביום ירושלים. לכאורה, מוצאים בגמרא שני סוגי...
קרא עוד >

ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים. בגמרא מובאים 4 סוגי ברכת 'שהחיינו':...
קרא עוד >

ביטול מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות וביום ירושלים

אלו שנוהגים מנהגי אבלות מראש חודש אייר או מב' באייר, יש להם להחליף את...
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – שני שעירים

נצטווה כהן הגדול להביא שני שעירים, שעיר אחד לעזאזל ושעיר לה'. מה הלימוד המיוחד...
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – קיום המצוות בחיות

פירושו הנפלא של ר' מנחם מנדל לציווי "וחי בהם".
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – וחי בהם ולא שימות בהם

מה משמעות הציווי "וחי בהם"? וכפי שחז"ל דרשו וחי בהם ולא שימות בהם.
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – כי בענן ואראה על הכפורת

מדוע הקב"ה מתגלה דווקא בענן?
קרא עוד >

הלכות סדר תפילות יום העצמאות ויום ירושלים

מעיקר הדין אין חיוב לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים. על אף שאין חיוב,...
קרא עוד >

חיוב קביעת יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים

מותר לקבוע יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים. אין בכך איסור בל תוסיף. אין...
קרא עוד >

"ובחוקותיהם לא תלכו" – עמידה בשעת צפירה

מבוא שאלה שעולה כמעט בכל שנה היא, שאלת עמידה בשעת הצפירה ביום "השואה והגבורה" וביום...
קרא עוד >

קביעת יום תענית, זכרון ותיקון קינות לזכר הרוגי השואה

מבוא במאמר להלן ארצה לבחון את האפשרויות לקבוע יום תענית לזכר הרוגי השואה. הארכתי באריכות...
קרא עוד >

בישולי עכו"ם

מבואר במשנה במסכת עבודה זרה שיש איסור של בישולי עכו"ם. הראשונים נתנו שני הסברים...
קרא עוד >

פת עכו"ם

הגמרא אמרה שיש איסור באכילת פת עכו"ם. הטעם לאיסור הוא, גזירה משום יינם ויינם...
קרא עוד >

יין נסך, סתם יינם ומגע עכו"ם

הגמרא אמרה שיין שהתנסך וגם סתם יינם, אסור בהנאה. נוסף על כך, מבואר בגמרא...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ח

דיני אפיקומן א. הרב משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת "אגרות משה", אורח חיים, חלק ג, סימן...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ז

דיני כורך יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לשאלת טבילה בחרוסת בזמן הכורך. כבר הזכרתי לעיל...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ו

דיני אכילת מצה א. הרב אביגדור הלוי נבנצל שליט"א (בספר "ירושלים במועדיה", הגדה של פסח,...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ה

  מגיד א. יש לשאול מה הדין אם אחד קרא את ההגדה למשפחה, אבל לא הסביר...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ד

דיני יחץ א. יש מספר טעמים לחציית המצה: א. כדי שיאמר עליה "הא לחמא עניא",...
קרא עוד >

מנהג שבת הגדול

מבוא במאמר הבא ברצוני להתחקות אחר מנהג ישראל לקרוב לשבת שחלה קודם פסח, "שבת הגדול"....
קרא עוד >

סיפור – ר' משולם איגרא לא לכעוס

בהכנות לקראת הפסח לפעמים אנחנו מגיעים למידת הכעס. הרב משולם איגרא מלמד אותנו איך...
קרא עוד >

סיפור – כל אחד יכול להיות אליהו הנביא

אצל כל אחד ואחד יכול להימצא אליהו הנביא ואם נתייחס לכל אחד כאליהו הנביא,...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ג

דיני כרפס א. ב"שולחן ערוך" (אורח חיים קנח, ד) נפסק: "אם אוכל דבר שטיבולו באחד...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ב

דיני הסיבה א. אופן ההסיבה היא, ישב על כסא שיש לו ידיות, ויניח כר על...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק א

דיני קידוש א. יש שנוהגים קודם עשיית כל מצוה לומר "הריני מוכן ומזומן לקיים מצות...
קרא עוד >

חידושים וסיפורים על ההגדה

  סימני הסדר רבים נוהגים שבתחילת הסדר שרים את סימני הסדר שבמנין הם י"ד. ננסה להבין...
קרא עוד >

הלוואה בריבית לגוי ולגר תושב

מבואר במשנה ובגמרא שמותר להלוות בריבית לגר תושב. רק מצווים להחיותו, לתת לו צדקה...
קרא עוד >

פסק דין – בישולי עכו"ם

רקע יש מספר משפחות אתיופאיות שבאות להתגייר. עכשיו הצעירים במשפחה למדו יותר מהר, ולכן הם...
קרא עוד >

אומה שמקיימת ז' מצוות בני נח

בנוגע לאומה שמקיימת ז' מצוות בני נח, יש מחלוקת בין הפוסקים אם צריך קבלת...
קרא עוד >

קבלת גרי תושב בזמן הזה

לפי הרמב"ם יש מספר תנאים כדי להיות גר תושב: לקבל את המצוות משום שהקב"ה...
קרא עוד >

ברית מילה לא לשם גיור

יש לחקור האִם הצורך בברית מילה בגיור הוא משום שהגר נהיה יהודי, וכיון  שכל...
קרא עוד >

מסר קצר – להתאים את הרצונות לדרגתך

יש לנו הרבה רצונות, השאלה אם הרצונות באמת מתאימים לנו?
קרא עוד >

מסר קצר – רואה נגעים של אחרים ולא שם עצמו

כתוב שהכהן רואה נגעים של אחרים, אבל לא נגעי עצמו. יש כאן מסר חשוב...
קרא עוד >

מסר קצר – מהו צורך אמיתי

הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים משהו, אבל אם נתבונן באמת נראה שאנחנו לא...
קרא עוד >

מסר קצר – אירועים קשים פוקדים את עם ישראל

אירועים קשים פוקדים את עם ישראל, איך אנחנו צריכים להתייחס לאירועים אלו?
קרא עוד >

פרשת שמיני – תפקיד הכהנים

רבים חושבים שהתפקיד של הכהנים לעבוד בבית המקדש. אבל, האמת היא שעיקר תפקידם של...
קרא עוד >

פרשת שמיני – הראה עוף טמא

כשמוזכרים שמות העופות הטמאים, יש עוף טמא ששמו ראה. מבואר בגמרא שהראה הוא גם...
קרא עוד >

פרשת שמיני – השראת שכינה בכוח הברכה

מסופר בתחילת הפרשה שיש התגלות של כבוד ה' לאחר ברכת משה ואהרן. מדוע דווקא...
קרא עוד >

פרשת שמיני – מהי קדושה

בסיום פרשת שמיני מדובר על עניין הקדושה. צריכים להבין מהי משמעות הקדושה? האם החיוב...
קרא עוד >

הקושי בפסיקה – הערות על פסיקת הרב אליעזר מלמד בגיור

  אחד מאחיי היקרים חלה באיזו מחלה ועשו לו הרבה בדיקות לגלות מה המחלה. עד...
קרא עוד >

פוסק מובהק ופוסק אינו מובהק

  אבי מורי סיפר לי כשהיה בחור באוניברסיטה היה גר עם מספר בחורי ישיבה. היה...
קרא עוד >

פרשת צו – לא היטו ימין ושמאל

החת"ם סופר מלמד אותנו יסוד חשוב בעניין מידת הענוה.
קרא עוד >

פרשת צו – קרבן תודה

קרבן תודה הוא קרבן מיוחד שיש חובה של אכילת 40 לחמים, כמות מאוד גדולה...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

  יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

היחס לאומות העולם, לגרים ולגרי תושב

ר' יהודה הלוי, בספרו ה"כוזרי", הזכיר את החילוק בין בני ישראל לאומות העולם. לפיו,...
קרא עוד >

המחאה נגד הרב אליעזר מלמד

ניסיון הסבר מה גרם לרבנים למחות נגד הרב אליעזר מלמד.
קרא עוד >

פרשת צו – העונש על כרת

להבין את חומרת העבירה.
קרא עוד >

פרשת צו – אש בוער מתוכו

האש יורד מהשמים אבל גם צריך להביא אש מהדיוט. צריכה התעוררות גם מלמטה.
קרא עוד >

הלכות אבלות לגר

כיון שנכרי שמתגייר הוא כקטן שנולד דמי, לכן אין לו קשר עם הוריו הנכרים....
קרא עוד >

נשיאת כפים לכהן שנשוי לגיורת

במקרה שכהן נשא גיורת, מבואר במשנה שכהן שנשא נשים שאסורות עליו, הוא פסול לעבודה...
קרא עוד >

מסר קצר – מידת הבטחון כלפיך ולא כלפי אחרים

כל אחד צריך לבטוח בה', אבל אל לו לשלוח את מידת הבטחון על אחרים.
קרא עוד >

מסר קצר – השם ילחם לכם ואתם תחרישון

נכון שצריך בטחון, אבל יחד עם זאת צריך השתדלות.
קרא עוד >

פסיקת הלכה בגיור

מבוא פרשת הגיור עולה מדי פעם, בזמן האחרון עלתה ביתר שאת בעקבות הרצון לעשות חוק...
קרא עוד >

פרשת פקודי – עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה

בסוף הפרשה מסופר על כך שעמוד הענן היה מראה לבני ישראל את הדרך ביום...
קרא עוד >

פרשת פקודי – נוסעים על פי עמוד הענן

בסוף הפרשה נאמר שבני ישראל במדבר היו נוסעים על פי עמוד הענן. כשעמוד הענן...
קרא עוד >

פרשת פקודי – מנורה מול השולחן

במשכן ובבית המקדש המנורה היתה נוכח השולחן, מה אפשר ללמוד מציווי זה?
קרא עוד >

פרשת פקודי – הקמת המשכן ושבת

הקמת המשכן אינה דוחה את השבת, מה אפשר ללמוד מציווי זה?
קרא עוד >

חיקוי

אין לחקות אחרים, להיות מי שאנחנו.
קרא עוד >

מידת האמת

חשיבותה של מידת האמת. להיות אנשי אמת.
קרא עוד >

יגיעה להשיג אמונה

אמונה זה לא דבר קל צריך לעבוד כדי להשיגו.
קרא עוד >

גיור בבית דין לא מוכר

יש שטוענים שבדורות הקודמים התגיירו בבתי דין פרטיים ולא היתה כפיפה לרבנות הראשית. אכן,...
קרא עוד >

גיור – רצוי או מצוי?

מבוא כבר דנתי רבות בענייני הגיור בספרים שכתבתי עד כה. במאמר זה אדון בשאלה העקרונית,...
קרא עוד >

אומר יהודי אני, או גר אני

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר שהוא גר אינו נאמן עד שיביא ראיה. לדעת ר'...
קרא עוד >

חזקת גרות

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי, נאמן לפסול את עצמו, אבל...
קרא עוד >

גיור בטעות

הרב משה פיינשטין זצ"ל נשאל לגבי גיורת שהתגיירה על מנת להינשא לפלוני וקודם הנישואין...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת חגיגה – דף יד

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת חגיגה - דף יד
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Hagiga – page 14

Short explanation of the daf yomi mesechet hagiga - page 14
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד חגיגה – דף יד

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יד
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כט

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כט
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כח

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כח
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כז

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כז
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כו

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כו
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כה

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כה
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כד

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כד
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כג

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כג
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כב

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כב
קרא עוד >

יגיעה להשיג אמונה

אמונה אינה דבר קל, צריך להתייגעות כדי להשיגה.
קרא עוד >

הקב"ה מאמין בנו

האמונה בבורא עולם מביאה גם אמונה בכוחו של האדם.
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Hagiga – page 2

Short explanation of the daf yomi mesechet hagiga - page 2
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 29

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 29
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 28

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 28
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 25

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 25
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 23

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 23
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 22

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 22
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כט

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כט
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כח

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כח
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כז

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כז
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כו

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כו
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כה

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כה
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כד

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כד
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כג

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כג
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כב

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כב
קרא עוד >

פרשת ויקהל – סיפור על כך שמשה ציוה

בפרשת תרומה ובפרשת תצוה מסופר על כך שהקב"ה ציוה את משה לצוות את בני...
קרא עוד >

פרשת ויקהל – חזרות רבות על המשכן

יש ארבע פרשיות שכל כולן עוסקות בהקמת המשכן. השאלה נשאלת, מדוע יש צורך לריבוי...
קרא עוד >

פרשת ויקהל – מקום גניזת הארון

יש מחלוקת במסכת יומא (נג, ע"ב-נד, ע"א) במקום הימצאו של ארון הברית. הרמב"ם פסק...
קרא עוד >

הקב"ה אוהב אותנו גם כשאנחנו נופלים

סיפור יפה על ילד צדיק שמשאיר מעוגה שלו לאביו שהיה רעב מאוד.
קרא עוד >

יהודי לא טועה בדרך

לא משנה היכן היהודי הוא לא טועה בדרך.
קרא עוד >

גר שמתנה שלא לקבל עליו מנהגי ישראל

מבואר בגמרא במסכת בכורות שגר שמקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד לא...
קרא עוד >

וסת ושבעה נקיים לגיורת

מובא בגמרא במסכת נדה: אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים וכו' לא...
קרא עוד >

חיוב שלשה חדשי הבחנה בזוג נכרים שמתגייר

מבואר בגמרא שאשה שהיתה נשואה למישהו והתגרשה, או התאלמנה ממנו, אסור לה להינשא לאדם...
קרא עוד >

חיוב הגר בכיבוד אב ואם להוריו הנכרים

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

חיוב הגר במזונות ילדיו

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

גם הנשמה צריכה אכילה ושתיה

החשיבות לדאוג גם לגוף.
קרא עוד >

חכמתו של ר' חיים מבריסק

סיפור על חכמתו של ר' חיים מבריסק שכבר נראתה בילדותו.
קרא עוד >

ביתו של ר' חיים מבריסק

סיפור על ביתו של ר' חיים מבריסק שתמיד היה פתוח.
קרא עוד >

מסירות למען הכלל

סיפור על הרב משה פיינשטיין זצ"ל על מסירותו למען הכלל.
קרא עוד >

מצות גיור

האם יש מצוה לגייר נכרים? האם הקב"ה חפץ שנלך ונגייר נכרים? במוני המצוות לא מצינו...
קרא עוד >

ייחוד, חיבוק ונישוק הגר עם משפחתו

המושג "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" לא מבטל את...
קרא עוד >

פרשת תצוה – תמיד

חשיבות עניין התמידות.
קרא עוד >

פרשת תצוה – יציאה מגלות אבל עדיין לא בגאולה

אפשר לצאת מהגלות, אבל עדיין לא להגיע לגאולה.
קרא עוד >

כל שעבר עבירה ושנה בה הותרה לו

וורט נחמד של האדמו"ר מסאטמר בביאור המימרא של חז"ל "כל שעבר עבירה ושנה בה...
קרא עוד >

פרשת משפטים – הרוב צודק – האמנם?

מתי צריכים ללכת אחר הרוב? האם בכל דין ודין יש חובה ללכת אחר הרוב?...
קרא עוד >

פרשת תרומה – המסר לימינו

הסבר מה המשמעות של בניית הכלים המיוחדים למשכן? מה אנחנו צריכים ללמוד מבניית הכלים...
קרא עוד >

פרשת תרומה – ציווי בניית המשכן

הסבר מה משמעות הציווי לבנית המשכן? מדוע הקב"ה רוצה שנבנה משכן? מהי המטרה של...
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כא

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כא
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 21

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 21
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כא

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כא
קרא עוד >

טבילת כלי נכרי המתגייר

האחרונים דנו אם נכרי שהתגייר צריך לטבול את הכלים שהיו ברשותו בעודו נכרי. לא...
קרא עוד >

לימוד תורה לקהל שיש בו נכרים

כפי שהזכרנו יש איסור ללמד נכרי תורה. השאלה נשאלת, מה הדין במקרה שאחד מלמד...
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף כ

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כ
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יט

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יט
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יח

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יח
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יז

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יז
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף טז

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף טז
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 20

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 20
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 18

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 18
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף כ

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כ
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יט

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יט
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יח

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יח
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יז

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יז
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף טז

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף טז
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 15

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 15
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף טו

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף טו
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף טו

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף טו
קרא עוד >

ביאור דעת בעל שו"ת "אחיעזר"

ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל, בעל שו"ת "האחיעזר", כתב תשובה חשובה מאוד בענייני גיור....
קרא עוד >

גיור בלי קבלת מצוות – אינו גיור

הרב צבי שכטר שליט"א הקשה שתי קושיות על ההלכה שצריך בית דין בגרות: הרי...
קרא עוד >

דברים שבלב בגיור

מקודם דיברנו על הצורך בקבלת מצוות ובכוונה לשמור תורה ומצוות. יש לדון בנוגע לגיור...
קרא עוד >

לא מספיק קבלת מצוות, צריך הצטרפות לעם ישראל

קבלת מצוות אינה מספיקה, צריך גם הצטרפות לעם ישראל דיברנו לעיל על הצורך בקבלת מצוות...
קרא עוד >

הצורך בקבלת מצוות בגיור

אחת מהשאלות המרכזיות בגיור היא קבלת מצוות של הגר. הרי במציאות ימינו, רוב אלו...
קרא עוד >

משמעות הגיור

מהי משמעות הגיור? הקב"ה ברא את האדם העומד בפנינו כנכרי ולא כיהודי, אם כן...
קרא עוד >

ברית מילה כיסוד המבדיל בין יהודי לנכרי

היה נראה לומר שאחד ההבדלים הברורים בין היהודים לנכרים הוא היושר והמוסר. נכון שבאומות...
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יד

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יד
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יג

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן  - דף יג
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יב

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יב
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף יא

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יא
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף י

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף י
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ט

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ט
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ח

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ח
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יא

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יא
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יב

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יב
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 14

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 14
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יד

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יד
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף יג

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יג
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 13

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 13
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף י

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף י
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ט

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ט
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 11

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 11
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 8

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 8
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ח

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ח
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ז

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ז
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ו

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ו
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 7

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 7
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 6

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 6
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ז

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ז
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ו

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ו
קרא עוד >

פרשת יתרו – סגולה וממלכת כהנים

הקלטה על פרשת יתרו. מה המשמעות שעם ישראל הוא עם סגולה? מה היחס בין...
קרא עוד >

פרשת יתרו – אשר הוצאתיך ולא אשר בראתיך

הקלטה על פרשת יתרו. מדוע בתחילת עשרת הדיברות נאמר "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא...
קרא עוד >

גיור קטין במשפחה מאמצת

כפי שהתבאר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א) אפשר לגייר נכרי קטין מדין זכין לאדם...
קרא עוד >

גדר מחאת גר קטין

אני דנתי לעיל בנוגע לגדר גיור הקטינים. ציינתי שמבואר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א)...
קרא עוד >

גיור קטינים

למדנו לעיל את יסודות הגיור ומדוע נכרי יכול לבוא להצטרף לעם ישראל. השאלה נשאלת,...
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ה

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ה
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ד

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ד
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ה

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ה
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ד

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ד
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 5

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 5
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 4

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 4
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 3

3 Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Moed Katan – page 2

Short explanation of the daf yomi mesechet moed katan - page 2
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ג

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ג
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מועד קטן – דף ב

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ב
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ג

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ג
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מועד קטן – דף ב

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף ב
קרא עוד >

סיום למסכת מגילה

הערה על סיום מסכת מגילה
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף לב

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף לב
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Megial – page 31

Short explanation of the daf yomi mesechet megila page 31
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Megila – page 32

Short explanation of the daf yomi mesechet megila page 32
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף לב

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף לב
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף לא

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף לא
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף לא

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף לא
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף ל

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף ל
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף ל

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף ל
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף כט

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כט
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כט

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כט
קרא עוד >

האם התפללת לה'

יהודי אחד התלונן בפני ר' מרדכי מנשכיז על מחלתו. שאלו ר' מרדכי: האם הוא...
קרא עוד >

וורטים קצרים על פרשת בשלח

1. כתוב (שמות יג, יט): "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" - חז"ל דרשו...
קרא עוד >

למשה היה רק אמא אחת

קרא עוד >

למה להתעסק בשטויות כאלו

קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כח

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כח
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כז

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כז
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כו

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כו
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כה

ביאור קצר על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כה
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף כח

הערות מורחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כח
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף כז

הערות מורחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כז
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף כו

הערות מורחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כו
קרא עוד >

הערות על הדף היומי – מסכת מגילה – דף כה

הערות מורחבות על הדף יומי - מסכת מגילה - דף כה
קרא עוד >

הערות על הדף יומי – מסכת מגילה – דף כד

הערות מורחבות לדף היומי, מסכת מגילה, דף כד
קרא עוד >

Daf Yomi mesechet megila – page 24

Short explanation of the daf yomi mesechet megila page 24
קרא עוד >

דף יומי – מסכת מגילה – דף כד

ביאור קצר על הדף יומי, דף כד
קרא עוד >

ייחוד עם זקן שאין לו גבורת אנשים

הרב אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל (שו"ת "ציץ אליעזר", חלק ו, סימן מ, פרק כב;...
קרא עוד >

ייחוד במכונית

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' נד-נה)...
קרא עוד >

לימוד ספרי פילוסופיה וספרי כפירה

מבוא במאמר הבא ברצוני לעיין בשאלה האם יש היתר לעיין בספרי פילוסופיה וספרי כפירה? יותר...
קרא עוד >

קריאה בספרי רשע

מבוא לאור פרשיית חיים ולדר עלתה השאלה, האם צריך להוציא מהבית ספריו? במאמר הבא אנחנו...
קרא עוד >

היתר ייחוד עם פתח פתוח וחלון פתוח לרשות הרבים

מדברי הגמרא במסכת קידושין (פא, ע"א) מבואר שאין איסור ייחוד במקרה שיש פתח פתוח...
קרא עוד >

גודל עיר לעניין דין בעלה בעיר

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' מח),...
קרא עוד >

שיעור איסור ייחוד

בעל ספר "דבר הלכה" (סימן טו, סעיף ב), כתב שאם יכלו להתייחד ולשהות כשיעור...
קרא עוד >

ייחוד מדאורייתא, או מדרבנן

מבוא במאמר הבא נרצה לדון בגדר איסור ייחוד. יש מספר מקרים שבהם אסור להתייחד עם...
קרא עוד >

רב בשכר?

מבוא כיום אנחנו רגילים לתופעה שלקהילה יש רב שמקבל שכר מהקהילה והוא מספק להם שירותי...
קרא עוד >

לימוד חכמת הקבלה

מבוא לאחרונה לימוד חכמת הקבלה קיבל תנופה רבה, ואנשים רבים שלא למדו ש"ס ופוסקים קופצים...
קרא עוד >

תענית חתן וכלה

ניתנו בראשונים שני טעמים לתענית זו: משום שחששו שישתכרו קודם הקידושין ולא תהיה דעתם...
קרא עוד >

מצוות צריכות כוונה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות כט) חידש שהדיון אם מצוות...
קרא עוד >

חיוב קריאת התורה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות יז) הבין שחיוב הקריאה בציבור...
קרא עוד >

לימוד הראוי ולימוד המצוי

מבוא במאמר הבא ברצוני לבחון מהי דרך הלימוד הראוי? ואם דרך זו יישומית במציאות ימינו?...
קרא עוד >

ידיעת התורה ועיסוק בתורה

מבוא ברצוני לדון בנושא ידיעת התורה ועיסוק בדברי תורה. כוונתי לומר שיש שני חיובים בלימוד...
קרא עוד >

חול המועד כסימן לציבור דתי לאומי

לאחרונה בעקבות הבחירות, דובר רבות על מהות הציבור הדתי הלאומי והאם הוא צריך מפלגה...
קרא עוד >

יותר לאומי מדתי

הרב יחיאל יעקובסון סיפר שהוא הכיר שתי משפחות. באחת הבעל היה אברך ולמד בכולל,...
קרא עוד >

אל תקראי לי חרדי לאומי

כשהייתי ילד לא היה קיים המושג "חרדי לאומי". היו חרדים, דתיים לאומיים וחילונים. בערך...
קרא עוד >

מדינת ההלכה – כבוד המסורת

מדינת הלכה – כבוד המסורת בשנת תרצ"ו טען דוד בן-גוריון בפני ועדת פיל: "זכותנו ביחס...
קרא עוד >

שמירת שבת במרחב הציבורי

השנה היא שנת תש"ט, הרבנות הראשית לישראל הכריזה עצרת גדולה למחות נגד פרצות חילול השבת שחלו...
קרא עוד >

סדרת הספרים "מאמרי טוביה"

ברצוני להציג לפני הקוראים סדרת ספרים שאינה כל כך מוכרת והיא "מאמרי טוביה". מדובר...
קרא עוד >

סדרת הספרים "חכמים" לרב בני לאו

הרב בני לאו כתב סדרת ספרים שעוסקת בהיסטוריה של חז"ל. במבוא לכרך הראשון כתב...
קרא עוד >

סדרת הספרים "דעת המקרא"

סדרת הספרים "דעת מקרא" היא מיוחדת במינה. פירוש על כל כתבי הקודש שמכוין לפשוטו...
קרא עוד >

ספר "שיחות עם גדולי הרוח"

ספר מאוד מעניין כתב הרב יונתן רוזנצוויג, ראש ישיבה לשעבר של "שבות ישראל" באפרת,...
קרא עוד >

הספר "מסיני לאתיופיה"

הרב ד"ר שרון שלום כתב ספר מאוד מעניין "מסיני לאתיופיה". בספר זה הוא עסק...
קרא עוד >

ניחום אבלים כשאינו מכיר את האבלים

מבוא כשנרצח ארי פולד, חשבתי לנכון ללכת לנחם את האבלים. אך, התלבטתי האם שייכת מצות...
קרא עוד >

מנהג התחפושת

מבוא במאמר זה אחקור אחר מנהג התחפושת בימי הפורים. אדון במספר שאלות: מה מקור המנהג? ...
קרא עוד >

לתולדות יש"ו הנוצרי – תאריך לועזי

מבוא במאמר הבא ברצוני לפרוס בפניכם קצת מהבעיות שמתעוררות מקריאת התלמוד בגילוי תולדותיו של יש"ו...
קרא עוד >

השארת מקום לא מסוייד

השארת מקום לא מסוייד שאלה: דוד קנה בית חדש, וכמובן רצה לקיים את ההלכה שצריך...
קרא עוד >

מנהג ה"שלום זכר"

מבוא במאמר זה נבחן ונדון במנהג בני אשכנז לעשות "שלום זכר" בליל שבת לאחר לידת...
קרא עוד >

הרמב"ם – שכל עם רגש

מבוא במאמר הקודם הרחבתי את הדיבור בנוגע לכך שהרמב"ם העמיד את השכל במרכז. לכן, ספרו...
קרא עוד >

ספר "מדע" – דעה ושכל – עיקרי הדת/הדעת

מבוא במאמר הבא נרצה לעמוד על מספר נקודות בדמותו של הרמב"ם שבאות לידי ביטוי בספריו....
קרא עוד >

ליל ניט"ל

מבוא מנהג שהיה נהוג בדורות קדומים הוא מנהג אי למידת תורה בלילה שחל תקופת טבת,...
קרא עוד >

חגיגת בת מצוה

מבוא כיום רבים נוהגים לחגוג בת מצוה. אנחנו ננסה לברר מקור מנהג זה, האם מדובר...
קרא עוד >

פרשת שמות – מציאת זיווג על הבאר

מבואר במדרש ששלשה מצאו את זיווגם על הבאר: א. יצחק - אליעזר מצא את...
קרא עוד >

השם משה – המנהיג האמיתי

בת פרעה קוראת לתינוק שמושכת מהיאור בשם משה וזאת משום: "כי מן המים משיתהו"....
קרא עוד >

פסקי הלכה בדין כבוד שבת – אורח חיים, סימן רמב

א. בעל ה"משנה ברורה" (ס"ק א) ובעל ה"ביאור הלכה" (שם) ביאר שיש כאן ג'...
קרא עוד >

ברכה על מצות צדקה ומשלוח מנות

מבוא מצינו שחז"ל תיקנו ברכות על קיום המצוות, כמו על מצות תפילין, מצות ציצית וכו'....
קרא עוד >

בין שוויונות לשוויונות

כיום נפוצה השיחה והתרבות של שוויונות, כולם שווים ואין הבדלי מעמדות. כמובן, שיסוד זה...
קרא עוד >

ביצה, אליהו הנביא וקורונה

כשיש צרות, רגילים לשאול את הרב אבינר שליט"א מה יהיה? הוא רגיל להשיב שהוא...
קרא עוד >

קורונה ועלוני שבת

כנראה השבת ימצאו בבתי הכנסת רק מספר עלונים וזאת בעקבות שלא יהיו רבים שיבואו...
קרא עוד >

מחשבות בצל הקורונה

פעם תלמיד שאל אותי מדוע הקב"ה לא מתגלה אלינו כפי שהתגלה במעמד הר סיני?...
קרא עוד >

תמונה חד צדדית

כשיצאו ספריו של צבי גרץ, בהם תיאר את הדמויות של חז"ל, כתב הרב שמשון...
קרא עוד >

כננס על גבי ענק, אבל עדיין ננסים

"אחד מחכמי הפילוסופים שאל לגדול שבהם, הלא אנחנו מודים שהראשונים חכמו והשכילו יותר ממנו...
קרא עוד >

לא להחמיר ולא להקל

באחד מעלוני השבת כתבו לאחרונה על הפסיקה הדתית-לאומית. דיברו לזכרו של אחד מהרבנים שנפטר...
קרא עוד >

הפרדת הציציות

מבואר בגמרא במסכת מנחות (מב, ע"א) שצריך להפריד את חוטי הציצית. אולם, יש מחלוקת...
קרא עוד >

דרך לבישת טלית גדולה וטלית קטנה

פוסקים רבים כתבו שיש ללבוש את הטלית גדולה והטלית קטנה באופן כזה שיהיו שתי...
קרא עוד >

מהלך מוצהר של גיור קטינים הוא חילול השם

פרשת הגיור מסעירה את המדינה, יש המצדדים בהצעת חוק הגיור החדש ויש שטוענים נגדו....
קרא עוד >

חסרון בקבלת מצוות

הרב אברהם סתיו הגיב על דבריי וברצוני להשיב על השגותיו. בנוגע להשגתו בהבנתי בדברי...
קרא עוד >

עמדה הלכתית: אסור לגייר אלפי קטינים להורים גוים

כידוע קמה סערה גדולה מסביב הדיון לגבי "גיור קטינים". ברצוני לדון בשאלה האם מותר...
קרא עוד >

כסות לילה

נחלקו התנאים בדין כסות לילה, אם הוא פטור מציצית (עיין מסכת מנחות מג, ע"א)....
קרא עוד >

דרכי צניעות בבית הכסא

אדם צריך להיפנות בדרך צנועה ובמקום צנוע בין ביום ובין בלילה (עיין מסכת ברכות...
קרא עוד >

סידור כיוון המיטה

מבואר בגמרא במסכת ברכות (ה, ע"ב): תניא, אבא בנימין אומר: על שני דברים הייתי מצטער...
קרא עוד >

הטעמים לנטילת ידים והנפק"מ

יש שני טעמים לנטילת ידים שמחמתם צריך לברך על נטילת ידים בבוקר: א. משום...
קרא עוד >

על איזו נטילה מברכים?

יש מחלוקת בין הפוסקים האם מברכים ברכת "על נטילת ידים" בביתו בסמיכות לנטילתו, או...
קרא עוד >

התנאים לנטילת ידים

ר' יוסף קארו ("בית יוסף", אורח חיים ד, א) והרמ"א ("דרכי משה" שם, ס"ק...
קרא עוד >

נטילת ידים משום רוח רעה

כפי שהזכרתי לעיל, יש עוד טעם לנטילת ידים בבוקר והוא משום רוח רעה ששורה...
קרא עוד >

כוונה באמירת שמות הקודש

כשמברכים ואומרים את השם יקוק, צריך לכוין באמירתו כפי כתיבתו וכפי אמירתו. כלומר, להתכוין...
קרא עוד >

משמעות ברכת "אלקי נשמה"

בברכת "א-להי נשמה" האדם צריך להגיע להכרה שבכל יום ויום הקב"ה מחזיר את נשמתו...
קרא עוד >

ברכת "אלקי נשמה" בסמיכות לברכת "אשר יצר"

התוס' (מסכת ברכות מו, ע"א, ד"ה כל הברכות וכו') שאל מדוע ברכת "א-להי נשמה"...
קרא עוד >

שכח לומר ברכת "אלקי נשמה" ונזכר לאחר שמונה עשרה

בעל ה"שערי תשובה" (אורח חיים, סוף סימן ז) הביא את דעת בעל ה"פרי חדש"...
קרא עוד >

ערבות בברכת "אשר יצר"

יש כלל שכל ישראל ערבים זה בזה , על בסיס כלל זה אחד שכבר...
קרא עוד >

ברכת "אשר יצר" כשלא עשה צרכיו

יש מחלוקת בין הראשונים האם יש לברך ברכת "אשר יצר" בבוקר אפילו שלא עשה...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

ברכה על טלית קטן

יש רבים שנהגו שלא לברך על הטלית קטן, אלא מברכים על הטלית גדול ופוטרים...
קרא עוד >

מנהג בני אשכנז שרווקים לא מתעטפים בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

דרך העיטוף בטלית

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

חידושים ולא שינויים

מסופר אודות כפר אחד במזרח אלג'יר, סוק אהרס שמו: שם נהגו בני הקהילה לאכול...
קרא עוד >

פגיעה במסורת ובכבוד התורה

אמי מורתי אמרה לי פעמים רבות שיש להיזהר בכל דבר שאומרים וקל וחומר בכל...
קרא עוד >

אל תהרסו לנו את הרבנות הראשית

הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, בשנת תרצ"ו, פרסם תשובה ארוכה...
קרא עוד >

קורונה, רבנות ראשית לישראל ואחדות

הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר: "אם חס וחלילה לא היתה קמה הרבנות הראשית, היינו...
קרא עוד >

קידושין אינם בטלים

מספרים שבאמצע תפילת יום הכיפורים, אחת מנשות העיירה חשה בצירי לידה. ניגש רב העיירה...
קרא עוד >

הצלת נפש על ידי התחפשות לנכרי

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה, האם מותר לאדם להתחפש לנכרי כדי להינצל. שאלה זו...
קרא עוד >

מרד גטו ורשא לאור ההלכה

מבוא במאמר הבא נבחן את מרד גטו ורשא לאור ההלכה. האם מותר להילחם כשידוע שהסיכוי...
קרא עוד >

קידוש השם בשואה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון במספר שאלות בעניין קידוש השם: מה הם הגדרים של קידוש...
קרא עוד >

דרכם החינוכית של הרבנים בתקופת השואה

תקציר המאמר בוחן את דרכם החינוכית המיוחדת של הרבנים שחיו בתקופת השואה. כמובן, שכמו שפרצופיהם...
קרא עוד >

הלל ושמחה בחנוכה על שם מה?

  מבוא רבים הם האוהבים לצטט את דברי הרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה ג, א): בבית שני כשמלכו...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה על ידי קטין שהגיע לגיל חינוך

  מקור הדין מובא בגמרא במסכת שבת (כג, ע"א): והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה שלא בשעת סכנה

                           ...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים בחנוכה ובפורים

מבוא במאמר הבא נדון בשאלה האם אפשר לברך ברכת שעשה נסים גם כשאין לו מגילה...
קרא עוד >

זמן לימוד תורה לבנו

בגמרא במסכת קידושין (כט, ע"א) מבואר שיש מצות עשה דאורייתא לאב ללמד את בנו...
קרא עוד >

מנין המצוות במצות תלמוד תורה

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע למנין המצוות במצות תלמוד תורה. יש שלש גישות: גישה...
קרא עוד >

זמן הדלקת נרות חנוכה ושיעור הדלקת נרות חנוכה

מבוא במאמר הבא ארצה לדון בשני נושאים שהם קשורים זה בזה: מאיזה זמן עד איזה...
קרא עוד >

גדר חיוב ברכת מעין שלש

מבוא כתוב בספר דברים (ח, ח-י): אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ:...
קרא עוד >

פרשת וישלח – מסירות נפש למען כבוד עם ישראל

מבוא יש ג' עבירות שעליהן נצטוינו ליהרג ולא לעבור – עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי...
קרא עוד >

ברכת המזון – ג' ברכות?

מבוא ידוע לנו שחיוב ברכת המזון הוא מדאורייתא, שהרי כתוב בספר דברים (ח, ח-י): אֶרֶץ חִטָּה...
קרא עוד >

האמת על הגיור בישראל

מסופר על חולה שהלך לרופא. הרופא בדק אותו ורשם לו מרשם לתרופות. החולה התחיל...
קרא עוד >

אין "ביטול גיור" – הגיור לא חל

ר' נחמן מברסלב אמר: "כשחוזרים על השקר פעמיים, נעשית אצלו אמת." לדאבוננו לפעמים לא...
קרא עוד >

השתלשלות הדורות והמספר 40

הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה מנה את השתלשלות התורה ממשה רבינו עד רב אשי. דהיינו,...
קרא עוד >

אהבה ויראה – אבינו מלכנו

אהבה ויראה - אבינו מלכנו "מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות...
קרא עוד >

גיור ודתלשי"ם

בוודאי רבים יתמהו וישאלו מה הקשר בין גיור לדתלשי"ם? כיון שכתבתי 4 ספרים בענייני...
קרא עוד >

מה אמרו הרבנים הראשיים?

נאמר במסכת אבות (פרק ו), שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. השאלה מה...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – קידושי ביאה ועבדות

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – הריגת שבעת עממים ומחיית עמלק

מבוא רבים מעלים את השאלה של צדק ויושר שבתורה בנוגע למצות הריגת עמלק ושבעת עממים....
קרא עוד >

הצדק והיושר בתורה – אשת יפת תואר

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

הוכחות לצדק ויושר שבתורה

  עכשיו נעבור להוכיח את הצדק והיושר שנמצא בתורה: מתוך הציווים של התורה אנחנו לומדים...
קרא עוד >

הוכחות לקדמות תורה שבעל פה

הרב יהושע ענבל שליט"א, בספרו "תורה שבעל פה", פרק א, עמ' 21: "תורה שבעל...
קרא עוד >

הוכחות לאמיתות תורה שבעל פה

  לאחר שביססנו את מציאות תורה שבעל פה, עלינו להוכיח שהתורה שבעל פה שבידינו היא...
קרא עוד >

גזירה שווה וקידושי כסף

מהר"ץ חיות (בחידושיו על הש"ס שם) כתב שהראיה לרמב"ם שמדובר בהלכה למשה מסיני היא...
קרא עוד >

הוכחות למציאות תורה שבעל פה

לאחר שדיברנו על הוכחות על מציאות תורה שבכתב ועל אמיתות המסורת. נעבור להבאת הוכחות...
קרא עוד >

הוכחות לביסוס תורה שבכתב

נעלה מספר הוכחות לביסוס תורה שבכתב: א. מעמד הר סיני: מסופר בתורה על אירוע שאירע...
קרא עוד >

הוכחות למסורת תורה שבכתב

לאחר שהבאנו הוכחות על אמיתות תורה שבכתב, עלינו להביא הוכחות שהתורה שבכתב שנמצאת בידינו...
קרא עוד >

ברכת נהנין – חיוב דאורייתא

מבוא מאמר זה ידון בשאלת גדר חיוב הברכה קודם אכילת דבר כל שהוא וכן קודם...
קרא עוד >

ספק ברכות להקל, האם יאכל?

מבוא ברצוני לדון במקרה שאחד יש לו ספק אם חייב לברך על מאכל כל שהוא,...
קרא עוד >

אמן יתומה

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה האם אפשר לענות אמן גם כשלא שומעים את...
קרא עוד >

פסיקה בגיור פסיקה אחידה

לאחרונה ישנן תלונות רבות על הרבנות הראשית לישראל בענייני גיור. טוענים שרבני הגיור אינם...
קרא עוד >

מצות לימוד תורה על ידי הרהור

שאלה ה"שולחן ערוך" (אורח חיים מז, ד) פסק: "המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך". השאלה...
קרא עוד >

דרך ההכרעה

מבוא נשאלת השאלה, איך מכריעים בשאלות הלכתיות? כלומר האם אדם מכריע את ההלכה מתוך עיון...
קרא עוד >

הדרך ללמוד הלכה

מבוא בחור ישיבה משקיע את עיקר זמנו בלימוד התלמוד. אבל, יחד עם זאת, עליו להשקיע...
קרא עוד >

הערות במדרש "אלה אזכרה"

בקריאת מדרש "אלה אזכרה" (מתוך ספר "רב פעלים" לר' אברהם בן הגר"א זצ"ל) עלו...
קרא עוד >

חיסון הקורונה וגדרי ההלכה

ר' צדוק מלובלין אמר ("צדקת הצדיק", סעיף סד): "רצון ה' אינו ההרגש הפנימי, אלא...
קרא עוד >

גדולתו של ר' חיים מבריסק

באו ואמרו לר' יוסף דוב בער סולובייצ'יק, שבנו, ר' חיים, הוא זחוח-לב במקצת ומחזיק...
קרא עוד >

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

ר' אריה לוין זצ"ל, נוהג היה לסכן עצמו ולבקר בקביעות בבית החולים למצורעים.  הוא...
קרא עוד >

עזרה לזולת

הגרי"ז זצ"ל סיפר שבבית אביו ר' חיים מעולם לא היה לילה, וניתן היה להיכנס...
קרא עוד >

למצוא את החסרונות אצלך ולא אצל אחרים

בשנת תר"ח פרצה בעיר וילנא וסביבותיה מגפת חולירע, שהפילה קורבנות רבים. החלו אנשים רבים...
קרא עוד >

למצוא את ה' בכל מקום

ר' יצחק מאיר, בנו של ה"אוהב ישראל", נתקע בליל יו"ט ראשון של סוכות בלייפציג...
קרא עוד >

חיבור לעם ישראל – בניית המזבח

הרב יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, רבה של קובנה, נתן ידו לחברת "חיבת ציון", בירך...
קרא עוד >

הארון נושא את נושאיו

ארון הברית, הכפרות ובדי הארון, עשויים היו מעצי שיטים ומזהב טהור. בתוך הארון היו...
קרא עוד >

רבנים ראויים ודעות נכונות

לאור סיפורים על כל מיני רבנים שסרחו ועשו פעולות לא ראויות נשאלת השאלה מי...
קרא עוד >

תלמידי חכמים מרבים שלום – בדיחה טובה?

הרב נחום לאם זצ"ל אמר שבכל הש"ס הוא מכיר רק מקום אחד שיש שם...
קרא עוד >

עגינות כפיקוח נפש

בארגנטינה היתה תקנה שלא לגייר נכרים. מי שירצה להתגייר יצטרך ללכת לארץ ישראל, אין...
קרא עוד >

הכל מותרים לך?

קודם ראש השנה נהוג לעשות התרת נדרים. האדם עומד לפני שלושה אנשים ומבקש להתיר...
קרא עוד >

מתיר אסורים או מתיר איסורים?

רבים חושבים שלרבנים יש יכולת להתיר כל דבר, הכל תלוי ברצונם. יש אנשים שחושבים...
קרא עוד >

היתר דרב הונא

יש אמירה שיש היתר מאוד גדול של רב הונא. כוונת הדברים לדברי רב הונא...
קרא עוד >

כח דהיתרא עדיף

"כח דהיתרא עדיף" הוא מושג שמופץ על ידי רבנים מקילים וגם על ידי הציבור...
קרא עוד >

רבנים ופוליטיקאים – הילכו שנים יחדו

כשהייתי נער בגיל התיכון הייתי צופה לפעמים בערוץ הכנסת. פעם אחת ראיתי חבר כנסת...
קרא עוד >

רב בישראל – למטה למעלה, או למעלה למטה

זכורני כשהייתי בחור ישיבה, בערך לפני עשרים שנה, היתה הפגנה גדולה נגד הבג"ץ. המיוחד...
קרא עוד >

כננס על גבי ענק, אבל עדיין ננס

"אחד מחכמי הפילוסופים שאל לגדול שבהם, הלא אנחנו מודים שהראשונים חכמו והשכילו יותר ממנו...
קרא עוד >

רבנים קצת ענווה

לאחרונה יש מספר רבנים שמפיצים חידושים הלכתיים שלא שערום רבותינו הקדמונים. אחד מרבנים אלו הוא...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – קיום מצות פריה ורביה בהולדת ממזר

הרמ"א (אבן העזר א, ו) פסק שבהולדת ממזר מקיים מצות פריה ורביה. הוא סתם...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – חיוב ממזר במצות פריה ורביה

ר' יוסף באב"ד, בספרו "מנחת חינוך" (מצוה א, אות כב), הביא מדברי בעל ה"שפתי...
קרא עוד >

רבנים צעירים – דעו מקומכם

לאחרונה יש דיון במספר אתרים בנוגע לפסיקות מסויימות של "רבנים צעירים". יש שמעלים שאין...
קרא עוד >

ציונות ואמירת הלל ביום העצמאות

בימים שלפני יום העצמאות מתנהל הויכוח הרגיל האם יש לומר הלל ביום העצמאות עם...
קרא עוד >

כשהלכה פוגשת אידיאולוגיה

ר' משה סופר זצ"ל (שו"ת 'חת"ם סופר', אורח חיים, סימן נא) כתב: "המערב דברי...
קרא עוד >

לא להחמיר ולא להקל

באחד מעלוני השבת כתבו לאחרונה על הפסיקה הדתית-לאומית. דיברו לזכרו של אחד מהרבנים שנפטר...
קרא עוד >

מה לקרח ולקורונה?

מסופר על אחד מהדרשנים שהיתה לו דרשה אחת שהיא היתה על פרשת קרח. כמובן,...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ט – בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – מנהג הרווקים שלא להתעטף בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – דרך העיטוף

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

פרשת ויצא – הקב"ה נמצא גם בארץ

בפרשתנו אנחנו מוצאים שיעקב מגיע למקום כל שהוא הולך לישון וחולם חלום. לאחר שמתעורר...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – עיטוף בציצית ואמירת הברכה בעמידה

בדין העיטוף והברכה בעמידה, יש קצת אי בהירות. יש ראשונים שהזכירו את עניין העיטוף...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ו – שהיית הזמן לברכת "אשר יצר"

אם עשה צרכיו ולא בירך מיד לאחר מכן, יש מחלוקת בין האחרונים עד כמה...
קרא עוד >

פרשת פקודי – כאשר ציוה כן עשו

תמיד כשאני מגיע לקריאת פרשיות המשכן עולות לי מספר שאלות, מדוע התורה חוזרת שוב...
קרא עוד >

חידושים ולא שינויים

מסופר אודות כפר אחד במזרח אלג'יר, סוק אהרס שמו: שם נהגו בני הקהילה לאכול...
קרא עוד >

פגיעה במסורת ובכבוד התורה

אמי מורתי אמרה לי פעמים רבות שיש להיזהר בכל דבר שאומרים וקל וחומר בכל...
קרא עוד >

קידושין אינם בטלים

מספרים שבאמצע תפילת יום הכיפורים, אחת מנשות העיירה חשה בצירי לידה. ניגש רב העיירה...
קרא עוד >

קורונה, רבנות ראשית לישראל ואחדות

הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר: "אם חס וחלילה לא היתה קמה הרבנות הראשית, היינו...
קרא עוד >

אל תהרסו לנו את הרבנות הראשית לישראל

הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, בשנת תרצ"ו, פרסם תשובה ארוכה...
קרא עוד >

מי צריך רבנות ראשית לישראל?

לאחרונה קמה קבוצה של נערים שהחליטה שהצבא לא פועל כראוי, ולכן הם מקימים צבא...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יודעת קרוא וכתוב

רקע אשה אתיופאית באה להתגייר ואינה יודעת קרוא וכתוב אפילו באמהרית. השאלה אם יש מקום...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאזרחותה תלוי בגיורה

רקע מדובר על אתיופית נכריה שעלתה לארץ בלי אישור, והיא בהמתנה לבירור עניינה. כל עוד...
קרא עוד >

פסק דין – גיור זוג מבוגר

רקע מדובר בזוג אתיופאים שהם בוודאי נכרים, האב של הבעל הוא יהודי, אבל אמו נכריה....
קרא עוד >

פסק דין – גיור אחד שחושב שהוא יהודי

רקע הגיע בפנינו אתיופי אחד שאביו יהודי ואמו נכריה. כששאלנו אותו מדוע הוא בא להתגייר,...
קרא עוד >

כשהלכה פוגשת אידיאלוגיה

כשהלכה פוגשת אידיאולוגיה ר' משה סופר זצ"ל (שו"ת 'חתם סופר', או"ח, סי' נא) כתב: "המערב...
קרא עוד >