אורח חיים

איסור בל יראה ובל ימצא

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם נמנים כשני אוסרים בל יראה ובל ימצא. שאלה...
קרא עוד >

איסור בל יראה ובל ימצא לאחר ו' שעות

מבוא יש מספר מצוות ומספר איסורים שהאדם נפגש עמם לקראת הפסח ובזמן הפסח. הוא נפגש...
קרא עוד >

חיוב שתית ד' כוסות

מבוא בשיעור הבא נדון בגדר חיוב שתיית ד' כוסות. ברצוני לדון בשאלה האם כל אחד...
קרא עוד >

השלמת פרשת וזאת הברכה שהחסירו

שאלה השבת, חג שמחת תורה, נפתחה מלחמה נגד עם ישראל. רבים מבתי הכנסת לא קראו...
קרא עוד >

גדר מצות לקיחת ד' מינים

  מבוא צריך עיון מהו גדר מצות לקיחת ד' מינים? יש מספר אפשרויות בביאור מצוה זו: ...
קרא עוד >

נטילה לכל אחד ואחד

מבוא מובא בגמרא במסכת סוכה (מג, ע"א): דתניא: 'ולקחתם' - שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד,...
קרא עוד >

לולב הקנרי

  מבוא ברצוני לדון בכשרותו של לולב הקנרי. יש לדון בשאלה זו מצד שני כיוונים: מצד...
קרא עוד >

קבלת תשובת אפיקורוס

הרמב"ם כתב בנוגע ליהודי אפיקורוס שחזר בתשובה, שאין לקבלו בתשובה לעולם: ישראל שעבד עבודת כוכבים...
קרא עוד >

יעיד עליו יודע תעלומות

הרמב"ם פסק: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו...
קרא עוד >

הדרך שמתוודים

מדברי הגמרא יש ללמוד שאת הווידוי צריך להיאמר בעמידה. וכך נפסק להלכה ב"שולחן ערוך"....
קרא עוד >

הזמן לאמירת הווידוי

נאמר בגמרא: תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה...
קרא עוד >

הצורך לבקש מחילה

יש לעמוד על נקודה נוספת בדברי הרמב"ם, שלא מספיק הווידוי, צריך גם בקשת מחילה....
קרא עוד >

החובה לומר את החרטה והקבלה לעתיד בפיו

הרמב"ם פסק: כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי...
קרא עוד >

מצות תשובה ומצות וידוי

השאלה הראשונה שעולה בעיון בנושא התשובה היא, מה המצוה שמוטלת עלינו? שאלה זו מתחלקת...
קרא עוד >

פירוט חטאים

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה, האם אדם צריך לפרט את חטאיו שחטא? כלומר,...
קרא עוד >

מנהג הסימנים בראש השנה

מבוא ידוע המנהג שבראש השנה אוכלים כל מיני ירקות ופירות לסימן לשנה טובה. כגון, אוכלים...
קרא עוד >

חומרות בעשרת ימי תשובה

במאמר הנוכחי ארצה לדון במה שמובא בדברי הפוסקים שראוי ונכון להחמיר בכל מיני חומרות...
קרא עוד >

עזרת ישראל מיד צר

מבוא במאמר זה אדון בשאלת חיוב הליכה לצבא. השאלה הבסיסית היא, האם אנחנו נמצאים במצב...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי המצרים

נוהגים שבימי בין המצרים לא שומעים מוזיקה. אנחנו נדון במקור מנהג זה וגם האם...
קרא עוד >

ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר

בדברי הראשונים וב"שולחן ערוך" לא מובא האיסור של ריקודים ומחולות. בעל ה"מגן אברהם" סבר...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר

כפי שהוזכר מקודם בראשונים וב"שולחן ערוך" לא הוזכר איסור ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר....
קרא עוד >

עשיית סעודות שמחה בימי ספירת העומר

בדברי הגאונים והראשונים לא מצינו שאסרו עשיית סעודות שמחה בימים אלו. אבל, בהלכות אבילות...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – האיסור על החתן והכלה ולא על המשמחים

יש מחלוקת בין האחרונים אם איסור הנישואין בימי ספירת העומר הוא גם על המוזמנים,...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור קניית בגדים חדשים ואמירת ברכת שהחיינו

בדברי ה"שולחן ערוך" ובנושאי כליו לא מוזכר איסור לבישת בגדים חדשים, וכן אמירת ברכת...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור מלאכה

מוזכר בחלק מהגאונים והראשונים שיש איסור מלאכה בימים אלו, לאחר שקיעת החמה עד שחרית....
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור נישואין

רואים בחלק מהגאונים והראשונים שהזכירו איסור נישואין, אבל לא הזכירו איסור תספורת. גם כתבו...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – הפצת המנהג וחומרתו

בנוגע להפצת המנהג יש דעות שונות: מדברי מספר ראשונים משמע שמדובר במנהג שפשט בכל...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – מקור המנהג

היסוד למנהגי אבילות בימי ספירת העומר בנוי על דברי הגמרא במסכת יבמות: אמרו: שנים עשר...
קרא עוד >

הלכות חול המועד

מספר הלכות לחול המועד.
קרא עוד >

מקור מנהגי אבלות בימי ספירת העומר

מבוא במאמר כאן ארצה לדון במנהגי האבילות בימי ספירת העומר. במאמר כאן לא ארחיב כל...
קרא עוד >

הנחת תפילין בחול המועד

  מבוא במאמר הבא אנחנו נרצה לבחון את שאלת הנחת התפילין בחול המועד. כפי שיתבאר יש...
קרא עוד >

ריצה לפני תפילה

   שאלה מה דעתך ההלכתית על ריצה לפני התפילה אם היא נעשית לפני נץ החמה? האם...
קרא עוד >

תוספת שבת

  בגמרא במסכת ראש השנה (ט, ע"א) יש דיון בנוגע לדין תוספת שבת ותוספת יום...
קרא עוד >

גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב

יש גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בעברית ואפילו בשפות אחרות. במקרים כאלו יש קושי...
קרא עוד >

דין גר באמירת קדיש על הוריו הנכרים

יש דיון בין האחרונים, האם גר יכול לומר קדיש על הוריו הגוים? הרב עובדיה...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

  שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

התאריך הראוי לקביעת זכרון לנצחון מלחמת ששת הימים

בקביעת יום שמחה לזכר הניסים שאירעו במלחמת ששת הימים, היו ויכוחים רבים, וניתנו אפשרויות...
קרא עוד >

תאריך הראוי לקביעת יום העצמאות

היו ויכוחים בין הרבנים באיזה יום ראוי לקבוע את יום השמחה לזכר הקמת המדינה....
קרא עוד >

יום העצמאות שחל להיות ביום שני, ביום חמישי וביום שישי

יש חשיבות מרובה לקבוע את יום השמחה על הנס דווקא ביום הנס, ולא לקבוע...
קרא עוד >

פסקי הרבנות הראשית לישראל – יום העצמאות ויום ירושלים

פסקי הרבנות הראשית לישראל קביעת יום העצמאות ויום ירושלים כימי שמחה והודאה. אמירת הלל...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת "שעשה נסים" ביום העצמאות וביום ירושלים. לכאורה, מוצאים בגמרא שני סוגי...
קרא עוד >

ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים. בגמרא מובאים 4 סוגי ברכת 'שהחיינו':...
קרא עוד >

ביטול מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות וביום ירושלים

אלו שנוהגים מנהגי אבלות מראש חודש אייר או מב' באייר, יש להם להחליף את...
קרא עוד >

הלכות סדר תפילות יום העצמאות ויום ירושלים

מעיקר הדין אין חיוב לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים. על אף שאין חיוב,...
קרא עוד >

חיוב קביעת יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים

מותר לקבוע יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים. אין בכך איסור בל תוסיף. אין...
קרא עוד >

קביעת יום תענית, זכרון ותיקון קינות לזכר הרוגי השואה

מבוא במאמר להלן ארצה לבחון את האפשרויות לקבוע יום תענית לזכר הרוגי השואה. הארכתי באריכות...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ח

דיני אפיקומן א. הרב משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת "אגרות משה", אורח חיים, חלק ג, סימן...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ז

דיני כורך יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לשאלת טבילה בחרוסת בזמן הכורך. כבר הזכרתי לעיל...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ו

דיני אכילת מצה א. הרב אביגדור הלוי נבנצל שליט"א (בספר "ירושלים במועדיה", הגדה של פסח,...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ה

  מגיד א. יש לשאול מה הדין אם אחד קרא את ההגדה למשפחה, אבל לא הסביר...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ד

דיני יחץ א. יש מספר טעמים לחציית המצה: א. כדי שיאמר עליה "הא לחמא עניא",...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ג

דיני כרפס א. ב"שולחן ערוך" (אורח חיים קנח, ד) נפסק: "אם אוכל דבר שטיבולו באחד...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ב

דיני הסיבה א. אופן ההסיבה היא, ישב על כסא שיש לו ידיות, ויניח כר על...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק א

דיני קידוש א. יש שנוהגים קודם עשיית כל מצוה לומר "הריני מוכן ומזומן לקיים מצות...
קרא עוד >

מצוות צריכות כוונה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות כט) חידש שהדיון אם מצוות...
קרא עוד >

חיוב קריאת התורה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות יז) הבין שחיוב הקריאה בציבור...
קרא עוד >

מנהג התחפושת

מבוא במאמר זה אחקור אחר מנהג התחפושת בימי הפורים. אדון במספר שאלות: מה מקור המנהג? ...
קרא עוד >

השארת מקום לא מסוייד

השארת מקום לא מסוייד שאלה: דוד קנה בית חדש, וכמובן רצה לקיים את ההלכה שצריך...
קרא עוד >

מנהג ה"שלום זכר"

מבוא במאמר זה נבחן ונדון במנהג בני אשכנז לעשות "שלום זכר" בליל שבת לאחר לידת...
קרא עוד >

ליל ניט"ל

מבוא מנהג שהיה נהוג בדורות קדומים הוא מנהג אי למידת תורה בלילה שחל תקופת טבת,...
קרא עוד >

חגיגת בת מצוה

מבוא כיום רבים נוהגים לחגוג בת מצוה. אנחנו ננסה לברר מקור מנהג זה, האם מדובר...
קרא עוד >

פסקי הלכה בדין כבוד שבת – אורח חיים, סימן רמב

א. בעל ה"משנה ברורה" (ס"ק א) ובעל ה"ביאור הלכה" (שם) ביאר שיש כאן ג'...
קרא עוד >

ברכה על מצות צדקה ומשלוח מנות

מבוא מצינו שחז"ל תיקנו ברכות על קיום המצוות, כמו על מצות תפילין, מצות ציצית וכו'....
קרא עוד >

הפרדת הציציות

מבואר בגמרא במסכת מנחות (מב, ע"א) שצריך להפריד את חוטי הציצית. אולם, יש מחלוקת...
קרא עוד >

דרך לבישת טלית גדולה וטלית קטנה

פוסקים רבים כתבו שיש ללבוש את הטלית גדולה והטלית קטנה באופן כזה שיהיו שתי...
קרא עוד >

כסות לילה

נחלקו התנאים בדין כסות לילה, אם הוא פטור מציצית (עיין מסכת מנחות מג, ע"א)....
קרא עוד >

דרכי צניעות בבית הכסא

אדם צריך להיפנות בדרך צנועה ובמקום צנוע בין ביום ובין בלילה (עיין מסכת ברכות...
קרא עוד >

סידור כיוון המיטה

מבואר בגמרא במסכת ברכות (ה, ע"ב): תניא, אבא בנימין אומר: על שני דברים הייתי מצטער...
קרא עוד >

הטעמים לנטילת ידים והנפק"מ

יש שני טעמים לנטילת ידים שמחמתם צריך לברך על נטילת ידים בבוקר: א. משום...
קרא עוד >

על איזו נטילה מברכים?

יש מחלוקת בין הפוסקים האם מברכים ברכת "על נטילת ידים" בביתו בסמיכות לנטילתו, או...
קרא עוד >

התנאים לנטילת ידים

ר' יוסף קארו ("בית יוסף", אורח חיים ד, א) והרמ"א ("דרכי משה" שם, ס"ק...
קרא עוד >

נטילת ידים משום רוח רעה

כפי שהזכרתי לעיל, יש עוד טעם לנטילת ידים בבוקר והוא משום רוח רעה ששורה...
קרא עוד >

כוונה באמירת שמות הקודש

כשמברכים ואומרים את השם יקוק, צריך לכוין באמירתו כפי כתיבתו וכפי אמירתו. כלומר, להתכוין...
קרא עוד >

משמעות ברכת "אלקי נשמה"

בברכת "א-להי נשמה" האדם צריך להגיע להכרה שבכל יום ויום הקב"ה מחזיר את נשמתו...
קרא עוד >

ברכת "אלקי נשמה" בסמיכות לברכת "אשר יצר"

התוס' (מסכת ברכות מו, ע"א, ד"ה כל הברכות וכו') שאל מדוע ברכת "א-להי נשמה"...
קרא עוד >

שכח לומר ברכת "אלקי נשמה" ונזכר לאחר שמונה עשרה

בעל ה"שערי תשובה" (אורח חיים, סוף סימן ז) הביא את דעת בעל ה"פרי חדש"...
קרא עוד >

ערבות בברכת "אשר יצר"

יש כלל שכל ישראל ערבים זה בזה , על בסיס כלל זה אחד שכבר...
קרא עוד >

ברכת "אשר יצר" כשלא עשה צרכיו

יש מחלוקת בין הראשונים האם יש לברך ברכת "אשר יצר" בבוקר אפילו שלא עשה...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

ברכה על טלית קטן

יש רבים שנהגו שלא לברך על הטלית קטן, אלא מברכים על הטלית גדול ופוטרים...
קרא עוד >

מנהג בני אשכנז שרווקים לא מתעטפים בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

דרך העיטוף בטלית

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

הלל ושמחה בחנוכה על שם מה?

  מבוא רבים הם האוהבים לצטט את דברי הרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה ג, א): בבית שני כשמלכו...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה על ידי קטין שהגיע לגיל חינוך

  מקור הדין מובא בגמרא במסכת שבת (כג, ע"א): והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה שלא בשעת סכנה

                           ...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים בחנוכה ובפורים

מבוא במאמר הבא נדון בשאלה האם אפשר לברך ברכת שעשה נסים גם כשאין לו מגילה...
קרא עוד >

זמן הדלקת נרות חנוכה ושיעור הדלקת נרות חנוכה

מבוא במאמר הבא ארצה לדון בשני נושאים שהם קשורים זה בזה: מאיזה זמן עד איזה...
קרא עוד >

גדר חיוב ברכת מעין שלש

מבוא כתוב בספר דברים (ח, ח-י): אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ:...
קרא עוד >

ברכת נהנין – חיוב דאורייתא

מבוא מאמר זה ידון בשאלת גדר חיוב הברכה קודם אכילת דבר כל שהוא וכן קודם...
קרא עוד >

ספק ברכות להקל, האם יאכל?

מבוא ברצוני לדון במקרה שאחד יש לו ספק אם חייב לברך על מאכל כל שהוא,...
קרא עוד >

אמן יתומה

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה האם אפשר לענות אמן גם כשלא שומעים את...
קרא עוד >

מצות לימוד תורה על ידי הרהור

שאלה ה"שולחן ערוך" (אורח חיים מז, ד) פסק: "המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך". השאלה...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ט – בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – מנהג הרווקים שלא להתעטף בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – דרך העיטוף

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – עיטוף בציצית ואמירת הברכה בעמידה

בדין העיטוף והברכה בעמידה, יש קצת אי בהירות. יש ראשונים שהזכירו את עניין העיטוף...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ו – שהיית הזמן לברכת "אשר יצר"

אם עשה צרכיו ולא בירך מיד לאחר מכן, יש מחלוקת בין האחרונים עד כמה...
קרא עוד >