פרשת תרומה – ועשו לעומת ועשית

בכל כלי המשכן כתוב "ועשית" בלשון יחיד. רק לגבי הארון כתוב "ועשו ארון" בלשון רבים. השאלה מדוע התורה בחרה לשנות בעשיית הארון ולהביא את הציווי בלשון רבים?


שאל את הרב