פרשת משפטים – כפיה עליהם הר כגיגית

בסיום הפרשה בני ישראל אומרים למשה שכל מה שהקב"ה יאמר להם הם יעשו – "נעשה ונשמע". הגמרא במסכת שבת (פח, ע"א) דרשה מהפסוק "ויתייצבו בתחתית ההר", שהקב"ה כפה על בני ישראל הר כגיגית כדי שיקבלו את התורה. רבים שאלו מדוע הקב"ה היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית, הרי הם אמרו "נעשה ונשמע"? נעמוד על מספר תירוצים לשאלה זו.


שאל את הרב