פרשת משפטים – חיוב הגר להביא קרבן

בסיום הפרשה (פרק כד) מסופר על כך שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וגם נערי ישראל הביאו קרבנות. הגמרא במסכת כריתות (ט, ע"א) לומדת מהפסוק (במדבר טו, טו): "הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני ה' ", שכל מי שמתגייר צריך לעבור את תהליך הגיור של בני ישראל במעמד הר סיני. הם צריכים לעבור אותם שלבים. הגמרא לומדת שיש גם חיוב של הבאת קרבן. אנחנו נעמוד על גדר החיוב של הבאת קרבן.


שאל את הרב