פרשת וישלח – מלאכים או שלוחים

בתחילת פרשת וישלח כתוב שיעקב שלח מלאכים לעשיו. יש מחלוקת בחז"ל אם מדובר על מלאכים ממש, או על שלוחים. ויש לשאול לפי הדעה הראשונה מדוע יעקב סמך על הנס ושלח מלאכים ממש? הרי הקב"ה מנכה מזכויותיו של זה שסומך על הנס. אבל, יש להקשות על הדעה השניה, שאם שלח שלוחים, מדוע התורה אומרת ששלח מלאכים?


שאל את הרב