פרשת וישב – יהודה קידש שם שם בפרהסיא

בגמרא במסכת סוטה (לו, ע"ב) מובא שיהודה קידש שם שמים בפרהסיא, לכן זכה שבשמו יש את כל שם השם – יקוק. הגמרא שם ביארה שהקידוש שם שמים בפרהסיא היה בקריעת ים סוף שקפצו לים. אבל, הגמרא לפניכן (י, ע"ב) אמרה שהקידוש שם שמים של יהודה היה בכך שהוא הודה על המעשה של תמר. צריך להבין סתירה זו.


שאל את הרב