פרשת וירא – רחמים בהפיכת סדום

בפרשתנו מסופר שהקב"ה הפך את סדום, והתורה נוקטת לשון "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש מאת ה' מן השמים" (בראשית יט, כד).

מדוע התורה נוקטת בשם יקוק בעונש על סדום ועמורה. הרי השם יקוק הוא מורה על מידת הרחמים. מה שייכת כאן מידת הרחמים. הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל נותן הסבר נפלא לפירוש הפסוק.


שאל את הרב