פרשת ויצא – לימוד תורה קודם היציאה לחרן

מובא בחז"ל (סוף פרק ראשון של מסכת מגילה; מובא ברש"י, סוף פרשת תולדות) שיעקב אבינו כשיוצא לחרן, לפני שמגיע לבית לבן הוא הולך ללמוד בבית מדרש של שם ועבר לי"ד שנים. מדוע יעקב בוחר דווקא עכשיו ללכת לבית מדרש של שם ועבר? הרי יעקב גדל בביתו של יצחק. יותר מכך כבר נאמר על יעקב: "איש תם יושב אהלים".


שאל את הרב