ברכה על טלית קטן

יש רבים שנהגו שלא לברך על הטלית קטן, אלא מברכים על הטלית גדול ופוטרים בכך את הטלית קטן. טעמם הוא:

  • נחלקו הפוסקים אם מברכים על טלית קטן, אחר שאין בו עיטוף.
  • חוששים שמא אין בו כשיעור, או שנתכווץ בכביסה וכדומה, או שנקרעו החוטים.
  • רבים ישנים בלילה עם הטלית קטן ובאים למחלוקת הפוסקים אם שינה נחשבת הפסק, וצריך לברך.
  • נחלקו הפוסקים אם הליכה מביתו לבית הכנסת נחשבת הפסק. לכן, אם יברך על הטלית קטן בביתו ואחר כך יתעטף בטלית גדול בבית הכנסת, יכנס למחלוקת בין הפוסקים אם צריך לחזור ולברך, או הברכה שבירך בביתו על הטלית קטן עולה גם על הטלית גדול.
  • לובשים את הטלית קטן עוד קודם שיכול לברך. דהיינו, עוד קודם שנטל ידיו. אלא, טעם זה אינו מספיק, כיון שיכול ללבוש את הטלית קטן בלי ברכה ולאחר שיטול את ידיו ימשמש בציצית ויברך.

אולם, נציין שכל זה מצד המנהג. אבל, מצד עיקר הדין כשאין את החששות האלו, יכול לברך על הטלית קטן (עיין "ילקוט יוסף", סימן ח, הערה ג). לכתחילה אם יש לאדם טלית גדול, אז יברך על הטלית הגדול ויפטור את הטלית הקטן. אבל, במקרה שרק לובש טלית קטן, כמו בני עדות אשכנז עד הנישואין, אז יברך על הטלית הקטן כשאין את כל החששות שהוזכרו לעיל.

אם לא מברך על הטלית קטן אלא מברך על הטלית גדול ובכך פוטר את הטלית קטן, יש לו ללבוש את הטלית קטן מיד בקומו בבוקר אפילו קודם נטילת ידים. במקרה שמברך על הטלית קטן, ילבש את הטלית רק לאחר נטילת ידים, שאז יוכל לברך קודם לבישת הטלית הקטן. שקודם נטילת הידים לא יכול לברך על הטלית הקטן (עיין "משנה ברורה", אורח חיים ו, א; ובהערות של הוצאת דרשו, מספר 1).

נכון שמיד לאחר נטילת הידים יתעטף בציצית ואפילו אם לא הולך ד' אמות. אלא, יושב במיטתו (עיין "משנה ברורה" ו, א; "הליכות שלמה", הלכות תפילה, פרק ג, אות ב; "שיח הלכה", חלק א, עמ' עב, אות א).

יש מחלוקת בין האחרונים אם יש להתעטף בציצית מיד בקומו בבוקר גם כשהשכים קודם אור היום. יש שטוענים שיש להתעטף, אך לא יברך רק כשיגיע זמן ציצית ימשמש בציצית ויברך. מאידך, שטוענים שאין להתעטף כל זמן שלא הגיע זמן ציצית (עיין "ערוך השלחן", אורח חיים ח, ג; "חיי אדם", כלל יא, סע' א).


שאל את הרב