אין "ביטול גיור" – הגיור לא חל

ר' נחמן מברסלב אמר: "כשחוזרים על השקר פעמיים, נעשית אצלו אמת." לדאבוננו לפעמים לא רק שנעשית אמת אצלו היא נעשית אמת אצל גם אנשים אחרים. כך גם הדבר לגבי המושג "ביטול גיור". רבנים מסויימים חוזרים שוב ושוב ואומרים אין מושג "ביטול גיור", ובכך יוצאים נגד פסקי דין של רבנים שלכאורה ביטלו את הגיור של פלוני, או פלונית.

כך הדבר בנוגע לדברי הרב חיים אמסלם כנגד פסק דין רבני בבאר שבע ש"ביטל" את גיורה של אשה מסויימת. הרב חיים אמסלם דן בדברי הדיינים ומוכיח שאין פסק דין זה נכון.

ראשית אעיר ואומר, לדעתי, אין זה נכון ואין זה ראוי להשיג על פסק דין רבני לפני הציבור הכללי באתר אינטרנט. הציבור הכללי לא ראה את פסק הדין, ואינו יכול לשקול את הדברים בצורה הראויה. יתירה מכך, הציבור הכללי לא יושב באהלה של תורה ועוסק בהלכות גיור שיוכל להבין האם דברי הרב חיים אמסלם נכונים וצודקים.

לגופם של דברים נראה שיש כאן טעות בדברי הרב אמסלם. אכן, בוודאי כוונותיו של הרב לטובה, ויש לברכו על כל פעולותיו הטובות למען עם ישראל. אך, לא אוכל לקבל את דבריו בעניין זה. נראה לי, לנכון להשיג ולהעיר על דבריו. לכן, אומר שנכון שאי אפשר "לבטל גיור". מעולם הרבנות הראשית לישראל לא ביטלה גיור. כך גם הדבר במקרה הנידון. אין כאן ביטול גיור, אלא יש כאן גילוי דברים שמעולם הגיור לא חל. כיון שיש כאן גילוי שבשעת הגיור האשה לא התכוונה לשמור תורה ומצוות, הגיור לא חל.

אציין שרבים מהפסוקים נקטו בגישה זו, שאם לאחר הגיור יש אומדנא ברורה שבעת הגיור לא היתה בכוונת המתגייר/ת לשמור תורה ומצוות, הגיור לא חל (שו"ת "אגרות משה", יורה דעה, חלק ג, סימן קח; שם, אבן העזר, חלק ג, סימן ד; שו"ת "מנחת יצחק", חלק א, סימן קכב; שם חלק ו, סימן קז; שו"ת "יביע אומר", חלק ה, יורה דעה, סימן יג; שם, חלק י, יורה דעה, סימן כו; ספר "משנת הגר", סימן א; פסק דין של הרב שלמה גורן זצ"ל בנוגע לאח ואחות, בספרו "פסק הדין בענין האח והאחות, עמוד     138-143; ועוד פוסקים רבים. עיין בספרי "גר המתגייר", כרך ב, "ביטול גרות". גם בספרי "גר המתגייר" כרך א, כתבתי קונטרס ארוך בעניין קבלת מצוות בגיור).

לכן, במקרה שאשה התכוונה להישאר נשואה עם גוי לאחר גיורה, יש חשש כבד בגיורה. הרי יש כאן הוכחה שלא היתה בכוונתה לשמור את כל המצוות וגם כעת היא לא שומרת שבת, יש כאן חשש כבד לגיורה. נוסיף ונאמר שאם זה שהתכוונה להינשא לו לא עבר את הגיור, מסתבר מאוד שלא התכוון לשמור תורה ומצוות. אם היה חשוב לו כל כך שמירת תורה ומצוות בוודאי היה ממשיך את הגיור. אם הגיורת התכוונה להינשא לאיש זה, מסתבר שגם היא לא התכוונה לשמור תורה ומצוות. לא מסתבר שהיא תשמור תורה ומצוות ובעלה לא תשמור תורה ומצוות. זוהי מציאות לא רגילה. אפילו אם נאמר שאין כאן אומדנא ברורה, יש מקום לטעון שיש ספק בגיורה ובוודאי תצטרך גיור מחדש.

אני לא בא להביע דעה לגופו של המקרה הנידון, כיון שאני לא מעורה בפרטים. אבל, אני מאמין שבוודאי דיינים בישראל ישבו על מדוכה זו וחשבו ימים כלילות לפני שהוציאו פסק דין זה. עלינו להבין שדייני ישראל הם אנשים רחמנים ואין הם מהירים לפסול גיורים. אם הם פסלו גיור, בוודאי היתה סיבה לכך.

אכן, אין "ביטול גיור" יש "אי גיור" – הגיור מעולם לא חל.


שאל את הרב