יורה דעה

קריאה בשם שלומית

  שאלה עמדה בפנינו אשה שקיבלנו אותה לגיור, השם האתיופאי שלה היה דומה קצת לשם שלומית....
קרא עוד >

מומר ששב ליהדותו

מובא בנמוק"י (מסכת יבמות טז, ע"ב-מדפי הרי"ף, ד"ה קדושיו קידושין): וישראל שחטא ועשה תשובה דכ"ע...
קרא עוד >

עשית ברית מילה/הטפת דם ברית לפני החלטה לגיירו

  מבוא בתי דין לגיור פעמים רבות נוהגים לשלוח מתגייר לעשות ברית מילה, או הטפת דם...
קרא עוד >

קבלת תרומות מקרן הידידות

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת קבלת תרומות מ"קרן הידידות". אני לא נכנס לעצם הדיון...
קרא עוד >

חיוב שוטה בצדקה

מבוא ברצוני לדון בשאלת חיוב שוטה בצדקה. האם יורדים לנכסי השוטה כדי לגבות כסף לתת...
קרא עוד >

קריעה על חורבן בית המקדש

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם כיום יש חובה לקרוע על חורבן בית המקדש?...
קרא עוד >

כפיה על מצות צדקה

מבוא כפי שידוע יש מצוה בתורה לתת צדקה, ולא רק מצוה אלא גם לא תעשה,...
קרא עוד >

האמת בכל מחיר – האמנם? אמירת הלכה בשם רב שלא אמרה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת אמירת הלכה בשם רב מסויים כשידוע שרב זה לא...
קרא עוד >

דין גר במנהגי עדה

  מובא במדרש "בראשית רבה" שכל מי שמקרב את העכו"ם ומגיירו כאילו בראו. על פי...
קרא עוד >

מצות "ואהבתם את הגר"

הצטווינו לאהוב כל אחד מעם ישראל, כפי שכתוב בתורה "ואהבת לרעך" כמוך". אבל, בנוסף...
קרא עוד >

איסור מגורים במצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים במצרים. האם מותר לגור במצרים? האם מותר לעזוב...
קרא עוד >

גיור אמיתי

מבוא יסודות שהיו פשוטים בעבר, לאחרונה התערערו. לאחרונה יש שבאו ואמרו שאפשר לגייר מישהו על...
קרא עוד >

נכרי הבא על בת ישראל

הגמרא דנה בנוגע לדין נכרי שבא על בת ישראל, אם הולד כשר, או שהוא...
קרא עוד >

"ובחוקותיהם לא תלכו" – עמידה בשעת צפירה

מבוא שאלה שעולה כמעט בכל שנה היא, שאלת עמידה בשעת הצפירה ביום "השואה והגבורה" וביום...
קרא עוד >

בישולי עכו"ם

מבואר במשנה במסכת עבודה זרה שיש איסור של בישולי עכו"ם. הראשונים נתנו שני הסברים...
קרא עוד >

פת עכו"ם

הגמרא אמרה שיש איסור באכילת פת עכו"ם. הטעם לאיסור הוא, גזירה משום יינם ויינם...
קרא עוד >

יין נסך, סתם יינם ומגע עכו"ם

הגמרא אמרה שיין שהתנסך וגם סתם יינם, אסור בהנאה. נוסף על כך, מבואר בגמרא...
קרא עוד >

הלוואה בריבית לגוי ולגר תושב

מבואר במשנה ובגמרא שמותר להלוות בריבית לגר תושב. רק מצווים להחיותו, לתת לו צדקה...
קרא עוד >

פסק דין – בישולי עכו"ם

רקע יש מספר משפחות אתיופאיות שבאות להתגייר. עכשיו הצעירים במשפחה למדו יותר מהר, ולכן הם...
קרא עוד >

אומה שמקיימת ז' מצוות בני נח

בנוגע לאומה שמקיימת ז' מצוות בני נח, יש מחלוקת בין הפוסקים אם צריך קבלת...
קרא עוד >

קבלת גרי תושב בזמן הזה

לפי הרמב"ם יש מספר תנאים כדי להיות גר תושב: לקבל את המצוות משום שהקב"ה...
קרא עוד >

ברית מילה לא לשם גיור

יש לחקור האִם הצורך בברית מילה בגיור הוא משום שהגר נהיה יהודי, וכיון  שכל...
קרא עוד >

הקושי בפסיקה – הערות על פסיקת הרב אליעזר מלמד בגיור

  אחד מאחיי היקרים חלה באיזו מחלה ועשו לו הרבה בדיקות לגלות מה המחלה. עד...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

  יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

הלכות אבלות לגר

כיון שנכרי שמתגייר הוא כקטן שנולד דמי, לכן אין לו קשר עם הוריו הנכרים....
קרא עוד >

נשיאת כפים לכהן שנשוי לגיורת

במקרה שכהן נשא גיורת, מבואר במשנה שכהן שנשא נשים שאסורות עליו, הוא פסול לעבודה...
קרא עוד >

פסיקת הלכה בגיור

מבוא פרשת הגיור עולה מדי פעם, בזמן האחרון עלתה ביתר שאת בעקבות הרצון לעשות חוק...
קרא עוד >

גיור בבית דין לא מוכר

יש שטוענים שבדורות הקודמים התגיירו בבתי דין פרטיים ולא היתה כפיפה לרבנות הראשית. אכן,...
קרא עוד >

גיור – רצוי או מצוי?

מבוא כבר דנתי רבות בענייני הגיור בספרים שכתבתי עד כה. במאמר זה אדון בשאלה העקרונית,...
קרא עוד >

אומר יהודי אני, או גר אני

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר שהוא גר אינו נאמן עד שיביא ראיה. לדעת ר'...
קרא עוד >

חזקת גרות

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי, נאמן לפסול את עצמו, אבל...
קרא עוד >

גיור בטעות

הרב משה פיינשטין זצ"ל נשאל לגבי גיורת שהתגיירה על מנת להינשא לפלוני וקודם הנישואין...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

גר שמתנה שלא לקבל עליו מנהגי ישראל

מבואר בגמרא במסכת בכורות שגר שמקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד לא...
קרא עוד >

וסת ושבעה נקיים לגיורת

מובא בגמרא במסכת נדה: אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים וכו' לא...
קרא עוד >

חיוב שלשה חדשי הבחנה בזוג נכרים שמתגייר

מבואר בגמרא שאשה שהיתה נשואה למישהו והתגרשה, או התאלמנה ממנו, אסור לה להינשא לאדם...
קרא עוד >

חיוב הגר בכיבוד אב ואם להוריו הנכרים

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

חיוב הגר במזונות ילדיו

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

מצות גיור

האם יש מצוה לגייר נכרים? האם הקב"ה חפץ שנלך ונגייר נכרים? במוני המצוות לא מצינו...
קרא עוד >

ייחוד, חיבוק ונישוק הגר עם משפחתו

המושג "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" לא מבטל את...
קרא עוד >

טבילת כלי נכרי המתגייר

האחרונים דנו אם נכרי שהתגייר צריך לטבול את הכלים שהיו ברשותו בעודו נכרי. לא...
קרא עוד >

לימוד תורה לקהל שיש בו נכרים

כפי שהזכרנו יש איסור ללמד נכרי תורה. השאלה נשאלת, מה הדין במקרה שאחד מלמד...
קרא עוד >

ביאור דעת בעל שו"ת "אחיעזר"

ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל, בעל שו"ת "האחיעזר", כתב תשובה חשובה מאוד בענייני גיור....
קרא עוד >

גיור בלי קבלת מצוות – אינו גיור

הרב צבי שכטר שליט"א הקשה שתי קושיות על ההלכה שצריך בית דין בגרות: הרי...
קרא עוד >

דברים שבלב בגיור

מקודם דיברנו על הצורך בקבלת מצוות ובכוונה לשמור תורה ומצוות. יש לדון בנוגע לגיור...
קרא עוד >

לא מספיק קבלת מצוות, צריך הצטרפות לעם ישראל

קבלת מצוות אינה מספיקה, צריך גם הצטרפות לעם ישראל דיברנו לעיל על הצורך בקבלת מצוות...
קרא עוד >

הצורך בקבלת מצוות בגיור

אחת מהשאלות המרכזיות בגיור היא קבלת מצוות של הגר. הרי במציאות ימינו, רוב אלו...
קרא עוד >

גיור קטין במשפחה מאמצת

כפי שהתבאר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א) אפשר לגייר נכרי קטין מדין זכין לאדם...
קרא עוד >

גדר מחאת גר קטין

אני דנתי לעיל בנוגע לגדר גיור הקטינים. ציינתי שמבואר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א)...
קרא עוד >

גיור קטינים

למדנו לעיל את יסודות הגיור ומדוע נכרי יכול לבוא להצטרף לעם ישראל. השאלה נשאלת,...
קרא עוד >

לימוד ספרי פילוסופיה וספרי כפירה

מבוא במאמר הבא ברצוני לעיין בשאלה האם יש היתר לעיין בספרי פילוסופיה וספרי כפירה? יותר...
קרא עוד >

קריאה בספרי רשע

מבוא לאור פרשיית חיים ולדר עלתה השאלה, האם צריך להוציא מהבית ספריו? במאמר הבא אנחנו...
קרא עוד >

רב בשכר?

מבוא כיום אנחנו רגילים לתופעה שלקהילה יש רב שמקבל שכר מהקהילה והוא מספק להם שירותי...
קרא עוד >

לימוד חכמת הקבלה

מבוא לאחרונה לימוד חכמת הקבלה קיבל תנופה רבה, ואנשים רבים שלא למדו ש"ס ופוסקים קופצים...
קרא עוד >

לימוד הראוי ולימוד המצוי

מבוא במאמר הבא ברצוני לבחון מהי דרך הלימוד הראוי? ואם דרך זו יישומית במציאות ימינו?...
קרא עוד >

ידיעת התורה ועיסוק בתורה

מבוא ברצוני לדון בנושא ידיעת התורה ועיסוק בדברי תורה. כוונתי לומר שיש שני חיובים בלימוד...
קרא עוד >

ניחום אבלים כשאינו מכיר את האבלים

מבוא כשנרצח ארי פולד, חשבתי לנכון ללכת לנחם את האבלים. אך, התלבטתי האם שייכת מצות...
קרא עוד >

לתולדות יש"ו הנוצרי – תאריך לועזי

מבוא במאמר הבא ברצוני לפרוס בפניכם קצת מהבעיות שמתעוררות מקריאת התלמוד בגילוי תולדותיו של יש"ו...
קרא עוד >

ליל ניט"ל

מבוא מנהג שהיה נהוג בדורות קדומים הוא מנהג אי למידת תורה בלילה שחל תקופת טבת,...
קרא עוד >

חגיגת בת מצוה

מבוא כיום רבים נוהגים לחגוג בת מצוה. אנחנו ננסה לברר מקור מנהג זה, האם מדובר...
קרא עוד >

מהלך מוצהר של גיור קטינים הוא חילול השם

פרשת הגיור מסעירה את המדינה, יש המצדדים בהצעת חוק הגיור החדש ויש שטוענים נגדו....
קרא עוד >

חסרון בקבלת מצוות

הרב אברהם סתיו הגיב על דבריי וברצוני להשיב על השגותיו. בנוגע להשגתו בהבנתי בדברי...
קרא עוד >

עמדה הלכתית: אסור לגייר אלפי קטינים להורים גוים

כידוע קמה סערה גדולה מסביב הדיון לגבי "גיור קטינים". ברצוני לדון בשאלה האם מותר...
קרא עוד >

הצלת נפש על ידי התחפשות לנכרי

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה, האם מותר לאדם להתחפש לנכרי כדי להינצל. שאלה זו...
קרא עוד >

מרד גטו ורשא לאור ההלכה

מבוא במאמר הבא נבחן את מרד גטו ורשא לאור ההלכה. האם מותר להילחם כשידוע שהסיכוי...
קרא עוד >

קידוש השם בשואה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון במספר שאלות בעניין קידוש השם: מה הם הגדרים של קידוש...
קרא עוד >

זמן לימוד תורה לבנו

בגמרא במסכת קידושין (כט, ע"א) מבואר שיש מצות עשה דאורייתא לאב ללמד את בנו...
קרא עוד >

מנין המצוות במצות תלמוד תורה

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע למנין המצוות במצות תלמוד תורה. יש שלש גישות: גישה...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יודעת קרוא וכתוב

רקע אשה אתיופאית באה להתגייר ואינה יודעת קרוא וכתוב אפילו באמהרית. השאלה אם יש מקום...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאזרחותה תלוי בגיורה

רקע מדובר על אתיופית נכריה שעלתה לארץ בלי אישור, והיא בהמתנה לבירור עניינה. כל עוד...
קרא עוד >

פסק דין – גיור זוג מבוגר

רקע מדובר בזוג אתיופאים שהם בוודאי נכרים, האב של הבעל הוא יהודי, אבל אמו נכריה....
קרא עוד >

פסק דין – גיור אחד שחושב שהוא יהודי

רקע הגיע בפנינו אתיופי אחד שאביו יהודי ואמו נכריה. כששאלנו אותו מדוע הוא בא להתגייר,...
קרא עוד >