אבן העזר

ייחוד עם אשתו נידה

כפי שהתבאר במאמר הקודם, מותר להתייחד עם אשתו כשהיא נידה. אבל, אם עדיין לא...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם אחות ועם שאר קרובות

כתוב במשנה במסכת קידושין: מתייחד אדם עם אמו ועם בתו; וישן עמהם בקירוב בשר, ואם...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם סבא וסבתא וחיבוק ונישוק עמם

ר' יואל סירקיס זצ"ל כתב שאין איסור לסב להתייחד עם יוצאי חלציו, אבל הוא...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם ילדים מאומצים

יש מחלוקת בין הפוסקים בנוגע לייחוד עם ילדים מאומצים. מצינו שמבואר בגמרא במסכת סנהדרין...
קרא עוד >

מנהג שבת הגדול

מבוא במאמר הבא ברצוני להתחקות אחר מנהג ישראל לקרוב לשבת שחלה קודם פסח, "שבת הגדול"....
קרא עוד >

ייחוד עם זקן שאין לו גבורת אנשים

הרב אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל (שו"ת "ציץ אליעזר", חלק ו, סימן מ, פרק כב;...
קרא עוד >

ייחוד במכונית

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' נד-נה)...
קרא עוד >

היתר ייחוד עם פתח פתוח וחלון פתוח לרשות הרבים

מדברי הגמרא במסכת קידושין (פא, ע"א) מבואר שאין איסור ייחוד במקרה שיש פתח פתוח...
קרא עוד >

גודל עיר לעניין דין בעלה בעיר

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' מח),...
קרא עוד >

שיעור איסור ייחוד

בעל ספר "דבר הלכה" (סימן טו, סעיף ב), כתב שאם יכלו להתייחד ולשהות כשיעור...
קרא עוד >

ייחוד מדאורייתא, או מדרבנן

מבוא במאמר הבא נרצה לדון בגדר איסור ייחוד. יש מספר מקרים שבהם אסור להתייחד עם...
קרא עוד >

תענית חתן וכלה

ניתנו בראשונים שני טעמים לתענית זו: משום שחששו שישתכרו קודם הקידושין ולא תהיה דעתם...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – קיום מצות פריה ורביה בהולדת ממזר

הרמ"א (אבן העזר א, ו) פסק שבהולדת ממזר מקיים מצות פריה ורביה. הוא סתם...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – חיוב ממזר במצות פריה ורביה

ר' יוסף באב"ד, בספרו "מנחת חינוך" (מצוה א, אות כב), הביא מדברי בעל ה"שפתי...
קרא עוד >