עיוני הלכה

איסור בל יראה ובל ימצא

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם נמנים כשני אוסרים בל יראה ובל ימצא. שאלה...
קרא עוד >

איסור בל יראה ובל ימצא לאחר ו' שעות

מבוא יש מספר מצוות ומספר איסורים שהאדם נפגש עמם לקראת הפסח ובזמן הפסח. הוא נפגש...
קרא עוד >

חיוב שתית ד' כוסות

מבוא בשיעור הבא נדון בגדר חיוב שתיית ד' כוסות. ברצוני לדון בשאלה האם כל אחד...
קרא עוד >

אחריות ההורים לנזקי ילדיהם הקטינים

מבוא במאמר הנוכחי ברצוני לדון בשאלת אחריותם של ההורים על נזקי ילדיהם הקטינים. כפי שיתבאר...
קרא עוד >

קריאה בשם שלומית

  שאלה עמדה בפנינו אשה שקיבלנו אותה לגיור, השם האתיופאי שלה היה דומה קצת לשם שלומית....
קרא עוד >

מומר ששב ליהדותו

מובא בנמוק"י (מסכת יבמות טז, ע"ב-מדפי הרי"ף, ד"ה קדושיו קידושין): וישראל שחטא ועשה תשובה דכ"ע...
קרא עוד >

עשית ברית מילה/הטפת דם ברית לפני החלטה לגיירו

  מבוא בתי דין לגיור פעמים רבות נוהגים לשלוח מתגייר לעשות ברית מילה, או הטפת דם...
קרא עוד >

מקריב עצמו כדי להציל אחרים וכדי שלא ליפול בשבי

מבוא במאמר אחר דנתי בהרחבה בשאלת כניסה לספק סכנה כדי...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יכולה לדבר

רקע הגיעה לפנינו משפחה שאם המשפחה היא לא יכולה לדבר. היא עברה אירוע מוחי ומאז...
קרא עוד >

הבא להרגך השכם להורגו, הבא במחתרת, דין רודף פגיעה באוכלוסיה אזרחית

מבוא במאמר זה נדון בשלשה דינים הקשורים זה בזה: א. הבא להרגך השכם להורגו. ב....
קרא עוד >

קבלת תרומות מקרן הידידות

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת קבלת תרומות מ"קרן הידידות". אני לא נכנס לעצם הדיון...
קרא עוד >

השלמת פרשת וזאת הברכה שהחסירו

שאלה השבת, חג שמחת תורה, נפתחה מלחמה נגד עם ישראל. רבים מבתי הכנסת לא קראו...
קרא עוד >

גדר מצות לקיחת ד' מינים

  מבוא צריך עיון מהו גדר מצות לקיחת ד' מינים? יש מספר אפשרויות בביאור מצוה זו: ...
קרא עוד >

נטילה לכל אחד ואחד

מבוא מובא בגמרא במסכת סוכה (מג, ע"א): דתניא: 'ולקחתם' - שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד,...
קרא עוד >

לולב הקנרי

  מבוא ברצוני לדון בכשרותו של לולב הקנרי. יש לדון בשאלה זו מצד שני כיוונים: מצד...
קרא עוד >

קבלת תשובת אפיקורוס

הרמב"ם כתב בנוגע ליהודי אפיקורוס שחזר בתשובה, שאין לקבלו בתשובה לעולם: ישראל שעבד עבודת כוכבים...
קרא עוד >

יעיד עליו יודע תעלומות

הרמב"ם פסק: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו...
קרא עוד >

הדרך שמתוודים

מדברי הגמרא יש ללמוד שאת הווידוי צריך להיאמר בעמידה. וכך נפסק להלכה ב"שולחן ערוך"....
קרא עוד >

הזמן לאמירת הווידוי

נאמר בגמרא: תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה...
קרא עוד >

הצורך לבקש מחילה

יש לעמוד על נקודה נוספת בדברי הרמב"ם, שלא מספיק הווידוי, צריך גם בקשת מחילה....
קרא עוד >

החובה לומר את החרטה והקבלה לעתיד בפיו

הרמב"ם פסק: כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי...
קרא עוד >

מצות תשובה ומצות וידוי

השאלה הראשונה שעולה בעיון בנושא התשובה היא, מה המצוה שמוטלת עלינו? שאלה זו מתחלקת...
קרא עוד >

פירוט חטאים

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה, האם אדם צריך לפרט את חטאיו שחטא? כלומר,...
קרא עוד >

מנהג הסימנים בראש השנה

מבוא ידוע המנהג שבראש השנה אוכלים כל מיני ירקות ופירות לסימן לשנה טובה. כגון, אוכלים...
קרא עוד >

חומרות בעשרת ימי תשובה

במאמר הנוכחי ארצה לדון במה שמובא בדברי הפוסקים שראוי ונכון להחמיר בכל מיני חומרות...
קרא עוד >

שמיעה בקול חכמים

מבוא התורה כותבת (דברים יז, ח-יא): כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין...
קרא עוד >

מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום

  מבוא במאמר זה נדון בשאלת מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום. אני משתמש בכוונה בלשון...
קרא עוד >

מסירות נפש למען כבוד עם ישראל

  מבוא יש ג' עבירות שעליהן נצטוינו ליהרג ולא לעבור – עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי...
קרא עוד >

פסיקת הלכה על פי התנ"ך

  מבוא פסיקת ההלכה בענייני צבא היא פסיקה קשה, היות ואין מסורת הלכתית בנושאים אלו. אין...
קרא עוד >

איסור מגורים בארץ מצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים בארץ מצרים. האם מותר לגור בארץ מצרים? האם...
קרא עוד >

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב

מבוא מובא בגמרא במסכת גיטין (ס, ע"ב): ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור...
קרא עוד >

גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות

מבוא כבר במאמר קודם הגדרתי את המציאות בישראל כמלחמת מצוה. אולם, ברצוני לדון במספר שאלות...
קרא עוד >

פחד כנגד בטחון

  מבוא במספר מקומות בתורה מוזכר האיסור לפחד מהאויבים. יש להילחם נגד האויבים בלי פחד....
קרא עוד >

גיוס בני ישיבה לצבא – עוסק במצוה פטור מן המצוה

מבוא במאמר זה נדון בשאלת גיוס בני ישיבה לצבא. השאלה מתחלקת למספר חלקים: האם יש...
קרא עוד >

עזרת ישראל מיד צר

מבוא במאמר זה אדון בשאלת חיוב הליכה לצבא. השאלה הבסיסית היא, האם אנחנו נמצאים במצב...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי המצרים

נוהגים שבימי בין המצרים לא שומעים מוזיקה. אנחנו נדון במקור מנהג זה וגם האם...
קרא עוד >

ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר

בדברי הראשונים וב"שולחן ערוך" לא מובא האיסור של ריקודים ומחולות. בעל ה"מגן אברהם" סבר...
קרא עוד >

שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר

כפי שהוזכר מקודם בראשונים וב"שולחן ערוך" לא הוזכר איסור ריקודים ומחולות בימי ספירת העומר....
קרא עוד >

עשיית סעודות שמחה בימי ספירת העומר

בדברי הגאונים והראשונים לא מצינו שאסרו עשיית סעודות שמחה בימים אלו. אבל, בהלכות אבילות...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – האיסור על החתן והכלה ולא על המשמחים

יש מחלוקת בין האחרונים אם איסור הנישואין בימי ספירת העומר הוא גם על המוזמנים,...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור קניית בגדים חדשים ואמירת ברכת שהחיינו

בדברי ה"שולחן ערוך" ובנושאי כליו לא מוזכר איסור לבישת בגדים חדשים, וכן אמירת ברכת...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור מלאכה

מוזכר בחלק מהגאונים והראשונים שיש איסור מלאכה בימים אלו, לאחר שקיעת החמה עד שחרית....
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – איסור נישואין

רואים בחלק מהגאונים והראשונים שהזכירו איסור נישואין, אבל לא הזכירו איסור תספורת. גם כתבו...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – הפצת המנהג וחומרתו

בנוגע להפצת המנהג יש דעות שונות: מדברי מספר ראשונים משמע שמדובר במנהג שפשט בכל...
קרא עוד >

מנהגי אבילות בימי ספירת העומר – מקור המנהג

היסוד למנהגי אבילות בימי ספירת העומר בנוי על דברי הגמרא במסכת יבמות: אמרו: שנים עשר...
קרא עוד >

הלכות חול המועד

מספר הלכות לחול המועד.
קרא עוד >

מקור מנהגי אבלות בימי ספירת העומר

מבוא במאמר כאן ארצה לדון במנהגי האבילות בימי ספירת העומר. במאמר כאן לא ארחיב כל...
קרא עוד >

חיוב שוטה בצדקה

מבוא ברצוני לדון בשאלת חיוב שוטה בצדקה. האם יורדים לנכסי השוטה כדי לגבות כסף לתת...
קרא עוד >

קריעה על חורבן בית המקדש

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם כיום יש חובה לקרוע על חורבן בית המקדש?...
קרא עוד >

כפיה על מצות צדקה

מבוא כפי שידוע יש מצוה בתורה לתת צדקה, ולא רק מצוה אלא גם לא תעשה,...
קרא עוד >

האמת בכל מחיר – האמנם? אמירת הלכה בשם רב שלא אמרה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת אמירת הלכה בשם רב מסויים כשידוע שרב זה לא...
קרא עוד >

הנחת תפילין בחול המועד

  מבוא במאמר הבא אנחנו נרצה לבחון את שאלת הנחת התפילין בחול המועד. כפי שיתבאר יש...
קרא עוד >

ריצה לפני תפילה

   שאלה מה דעתך ההלכתית על ריצה לפני התפילה אם היא נעשית לפני נץ החמה? האם...
קרא עוד >

תוספת שבת

  בגמרא במסכת ראש השנה (ט, ע"א) יש דיון בנוגע לדין תוספת שבת ותוספת יום...
קרא עוד >

גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב

יש גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בעברית ואפילו בשפות אחרות. במקרים כאלו יש קושי...
קרא עוד >

דין גר במנהגי עדה

  מובא במדרש "בראשית רבה" שכל מי שמקרב את העכו"ם ומגיירו כאילו בראו. על פי...
קרא עוד >

דין גר באמירת קדיש על הוריו הנכרים

יש דיון בין האחרונים, האם גר יכול לומר קדיש על הוריו הגוים? הרב עובדיה...
קרא עוד >

מצות "ואהבתם את הגר"

הצטווינו לאהוב כל אחד מעם ישראל, כפי שכתוב בתורה "ואהבת לרעך" כמוך". אבל, בנוסף...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

עיון בספרי קריאה בעת קריאת התורה

  שאלה האם יש היתר בזמן קריאת התורה להתעסק בדברים אחרים? ראשית יש לדון, אם יש...
קרא עוד >

ייחוד עם אשתו נידה

כפי שהתבאר במאמר הקודם, מותר להתייחד עם אשתו כשהיא נידה. אבל, אם עדיין לא...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם אחות ועם שאר קרובות

כתוב במשנה במסכת קידושין: מתייחד אדם עם אמו ועם בתו; וישן עמהם בקירוב בשר, ואם...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם סבא וסבתא וחיבוק ונישוק עמם

ר' יואל סירקיס זצ"ל כתב שאין איסור לסב להתייחד עם יוצאי חלציו, אבל הוא...
קרא עוד >

הלכות ייחוד – ייחוד עם ילדים מאומצים

יש מחלוקת בין הפוסקים בנוגע לייחוד עם ילדים מאומצים. מצינו שמבואר בגמרא במסכת סנהדרין...
קרא עוד >

איסור מגורים במצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים במצרים. האם מותר לגור במצרים? האם מותר לעזוב...
קרא עוד >

גיור אמיתי

מבוא יסודות שהיו פשוטים בעבר, לאחרונה התערערו. לאחרונה יש שבאו ואמרו שאפשר לגייר מישהו על...
קרא עוד >

נכרי הבא על בת ישראל

הגמרא דנה בנוגע לדין נכרי שבא על בת ישראל, אם הולד כשר, או שהוא...
קרא עוד >

התאריך הראוי לקביעת זכרון לנצחון מלחמת ששת הימים

בקביעת יום שמחה לזכר הניסים שאירעו במלחמת ששת הימים, היו ויכוחים רבים, וניתנו אפשרויות...
קרא עוד >

תאריך הראוי לקביעת יום העצמאות

היו ויכוחים בין הרבנים באיזה יום ראוי לקבוע את יום השמחה לזכר הקמת המדינה....
קרא עוד >

יום העצמאות שחל להיות ביום שני, ביום חמישי וביום שישי

יש חשיבות מרובה לקבוע את יום השמחה על הנס דווקא ביום הנס, ולא לקבוע...
קרא עוד >

פסקי הרבנות הראשית לישראל – יום העצמאות ויום ירושלים

פסקי הרבנות הראשית לישראל קביעת יום העצמאות ויום ירושלים כימי שמחה והודאה. אמירת הלל...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת "שעשה נסים" ביום העצמאות וביום ירושלים. לכאורה, מוצאים בגמרא שני סוגי...
קרא עוד >

ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים. בגמרא מובאים 4 סוגי ברכת 'שהחיינו':...
קרא עוד >

ביטול מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות וביום ירושלים

אלו שנוהגים מנהגי אבלות מראש חודש אייר או מב' באייר, יש להם להחליף את...
קרא עוד >

הלכות סדר תפילות יום העצמאות ויום ירושלים

מעיקר הדין אין חיוב לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים. על אף שאין חיוב,...
קרא עוד >

חיוב קביעת יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים

מותר לקבוע יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים. אין בכך איסור בל תוסיף. אין...
קרא עוד >

"ובחוקותיהם לא תלכו" – עמידה בשעת צפירה

מבוא שאלה שעולה כמעט בכל שנה היא, שאלת עמידה בשעת הצפירה ביום "השואה והגבורה" וביום...
קרא עוד >

קביעת יום תענית, זכרון ותיקון קינות לזכר הרוגי השואה

מבוא במאמר להלן ארצה לבחון את האפשרויות לקבוע יום תענית לזכר הרוגי השואה. הארכתי באריכות...
קרא עוד >

בישולי עכו"ם

מבואר במשנה במסכת עבודה זרה שיש איסור של בישולי עכו"ם. הראשונים נתנו שני הסברים...
קרא עוד >

פת עכו"ם

הגמרא אמרה שיש איסור באכילת פת עכו"ם. הטעם לאיסור הוא, גזירה משום יינם ויינם...
קרא עוד >

יין נסך, סתם יינם ומגע עכו"ם

הגמרא אמרה שיין שהתנסך וגם סתם יינם, אסור בהנאה. נוסף על כך, מבואר בגמרא...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ח

דיני אפיקומן א. הרב משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת "אגרות משה", אורח חיים, חלק ג, סימן...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ז

דיני כורך יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לשאלת טבילה בחרוסת בזמן הכורך. כבר הזכרתי לעיל...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ו

דיני אכילת מצה א. הרב אביגדור הלוי נבנצל שליט"א (בספר "ירושלים במועדיה", הגדה של פסח,...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ה

  מגיד א. יש לשאול מה הדין אם אחד קרא את ההגדה למשפחה, אבל לא הסביר...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ד

דיני יחץ א. יש מספר טעמים לחציית המצה: א. כדי שיאמר עליה "הא לחמא עניא",...
קרא עוד >

מנהג שבת הגדול

מבוא במאמר הבא ברצוני להתחקות אחר מנהג ישראל לקרוב לשבת שחלה קודם פסח, "שבת הגדול"....
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ג

דיני כרפס א. ב"שולחן ערוך" (אורח חיים קנח, ד) נפסק: "אם אוכל דבר שטיבולו באחד...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק ב

דיני הסיבה א. אופן ההסיבה היא, ישב על כסא שיש לו ידיות, ויניח כר על...
קרא עוד >

הלכות ליל הסדר – חלק א

דיני קידוש א. יש שנוהגים קודם עשיית כל מצוה לומר "הריני מוכן ומזומן לקיים מצות...
קרא עוד >

הלוואה בריבית לגוי ולגר תושב

מבואר במשנה ובגמרא שמותר להלוות בריבית לגר תושב. רק מצווים להחיותו, לתת לו צדקה...
קרא עוד >

פסק דין – בישולי עכו"ם

רקע יש מספר משפחות אתיופאיות שבאות להתגייר. עכשיו הצעירים במשפחה למדו יותר מהר, ולכן הם...
קרא עוד >

אומה שמקיימת ז' מצוות בני נח

בנוגע לאומה שמקיימת ז' מצוות בני נח, יש מחלוקת בין הפוסקים אם צריך קבלת...
קרא עוד >

קבלת גרי תושב בזמן הזה

לפי הרמב"ם יש מספר תנאים כדי להיות גר תושב: לקבל את המצוות משום שהקב"ה...
קרא עוד >

ברית מילה לא לשם גיור

יש לחקור האִם הצורך בברית מילה בגיור הוא משום שהגר נהיה יהודי, וכיון  שכל...
קרא עוד >

הקושי בפסיקה – הערות על פסיקת הרב אליעזר מלמד בגיור

  אחד מאחיי היקרים חלה באיזו מחלה ועשו לו הרבה בדיקות לגלות מה המחלה. עד...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

  יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

הלכות אבלות לגר

כיון שנכרי שמתגייר הוא כקטן שנולד דמי, לכן אין לו קשר עם הוריו הנכרים....
קרא עוד >

נשיאת כפים לכהן שנשוי לגיורת

במקרה שכהן נשא גיורת, מבואר במשנה שכהן שנשא נשים שאסורות עליו, הוא פסול לעבודה...
קרא עוד >

פסיקת הלכה בגיור

מבוא פרשת הגיור עולה מדי פעם, בזמן האחרון עלתה ביתר שאת בעקבות הרצון לעשות חוק...
קרא עוד >

גיור בבית דין לא מוכר

יש שטוענים שבדורות הקודמים התגיירו בבתי דין פרטיים ולא היתה כפיפה לרבנות הראשית. אכן,...
קרא עוד >

גיור – רצוי או מצוי?

מבוא כבר דנתי רבות בענייני הגיור בספרים שכתבתי עד כה. במאמר זה אדון בשאלה העקרונית,...
קרא עוד >

אומר יהודי אני, או גר אני

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר שהוא גר אינו נאמן עד שיביא ראיה. לדעת ר'...
קרא עוד >

חזקת גרות

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי, נאמן לפסול את עצמו, אבל...
קרא עוד >

גיור בטעות

הרב משה פיינשטין זצ"ל נשאל לגבי גיורת שהתגיירה על מנת להינשא לפלוני וקודם הנישואין...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

גר שמתנה שלא לקבל עליו מנהגי ישראל

מבואר בגמרא במסכת בכורות שגר שמקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד לא...
קרא עוד >

וסת ושבעה נקיים לגיורת

מובא בגמרא במסכת נדה: אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים וכו' לא...
קרא עוד >

חיוב שלשה חדשי הבחנה בזוג נכרים שמתגייר

מבואר בגמרא שאשה שהיתה נשואה למישהו והתגרשה, או התאלמנה ממנו, אסור לה להינשא לאדם...
קרא עוד >

חיוב הגר בכיבוד אב ואם להוריו הנכרים

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

חיוב הגר במזונות ילדיו

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

מצות גיור

האם יש מצוה לגייר נכרים? האם הקב"ה חפץ שנלך ונגייר נכרים? במוני המצוות לא מצינו...
קרא עוד >

ייחוד, חיבוק ונישוק הגר עם משפחתו

המושג "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" לא מבטל את...
קרא עוד >

טבילת כלי נכרי המתגייר

האחרונים דנו אם נכרי שהתגייר צריך לטבול את הכלים שהיו ברשותו בעודו נכרי. לא...
קרא עוד >

לימוד תורה לקהל שיש בו נכרים

כפי שהזכרנו יש איסור ללמד נכרי תורה. השאלה נשאלת, מה הדין במקרה שאחד מלמד...
קרא עוד >

ביאור דעת בעל שו"ת "אחיעזר"

ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל, בעל שו"ת "האחיעזר", כתב תשובה חשובה מאוד בענייני גיור....
קרא עוד >

גיור בלי קבלת מצוות – אינו גיור

הרב צבי שכטר שליט"א הקשה שתי קושיות על ההלכה שצריך בית דין בגרות: הרי...
קרא עוד >

דברים שבלב בגיור

מקודם דיברנו על הצורך בקבלת מצוות ובכוונה לשמור תורה ומצוות. יש לדון בנוגע לגיור...
קרא עוד >

לא מספיק קבלת מצוות, צריך הצטרפות לעם ישראל

קבלת מצוות אינה מספיקה, צריך גם הצטרפות לעם ישראל דיברנו לעיל על הצורך בקבלת מצוות...
קרא עוד >

הצורך בקבלת מצוות בגיור

אחת מהשאלות המרכזיות בגיור היא קבלת מצוות של הגר. הרי במציאות ימינו, רוב אלו...
קרא עוד >

גיור קטין במשפחה מאמצת

כפי שהתבאר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א) אפשר לגייר נכרי קטין מדין זכין לאדם...
קרא עוד >

גדר מחאת גר קטין

אני דנתי לעיל בנוגע לגדר גיור הקטינים. ציינתי שמבואר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א)...
קרא עוד >

גיור קטינים

למדנו לעיל את יסודות הגיור ומדוע נכרי יכול לבוא להצטרף לעם ישראל. השאלה נשאלת,...
קרא עוד >

ייחוד עם זקן שאין לו גבורת אנשים

הרב אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל (שו"ת "ציץ אליעזר", חלק ו, סימן מ, פרק כב;...
קרא עוד >

ייחוד במכונית

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' נד-נה)...
קרא עוד >

לימוד ספרי פילוסופיה וספרי כפירה

מבוא במאמר הבא ברצוני לעיין בשאלה האם יש היתר לעיין בספרי פילוסופיה וספרי כפירה? יותר...
קרא עוד >

קריאה בספרי רשע

מבוא לאור פרשיית חיים ולדר עלתה השאלה, האם צריך להוציא מהבית ספריו? במאמר הבא אנחנו...
קרא עוד >

היתר ייחוד עם פתח פתוח וחלון פתוח לרשות הרבים

מדברי הגמרא במסכת קידושין (פא, ע"א) מבואר שאין איסור ייחוד במקרה שיש פתח פתוח...
קרא עוד >

גודל עיר לעניין דין בעלה בעיר

הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (ספר "שולחן שלמה", ערכי רפואה, כרך ג, עמ' מח),...
קרא עוד >

שיעור איסור ייחוד

בעל ספר "דבר הלכה" (סימן טו, סעיף ב), כתב שאם יכלו להתייחד ולשהות כשיעור...
קרא עוד >

ייחוד מדאורייתא, או מדרבנן

מבוא במאמר הבא נרצה לדון בגדר איסור ייחוד. יש מספר מקרים שבהם אסור להתייחד עם...
קרא עוד >

רב בשכר?

מבוא כיום אנחנו רגילים לתופעה שלקהילה יש רב שמקבל שכר מהקהילה והוא מספק להם שירותי...
קרא עוד >

לימוד חכמת הקבלה

מבוא לאחרונה לימוד חכמת הקבלה קיבל תנופה רבה, ואנשים רבים שלא למדו ש"ס ופוסקים קופצים...
קרא עוד >

תענית חתן וכלה

ניתנו בראשונים שני טעמים לתענית זו: משום שחששו שישתכרו קודם הקידושין ולא תהיה דעתם...
קרא עוד >

מצוות צריכות כוונה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות כט) חידש שהדיון אם מצוות...
קרא עוד >

חיוב קריאת התורה

בעל שו"ת "דבר אברהם" (חלק א, סימן טז, אות יז) הבין שחיוב הקריאה בציבור...
קרא עוד >

לימוד הראוי ולימוד המצוי

מבוא במאמר הבא ברצוני לבחון מהי דרך הלימוד הראוי? ואם דרך זו יישומית במציאות ימינו?...
קרא עוד >

ידיעת התורה ועיסוק בתורה

מבוא ברצוני לדון בנושא ידיעת התורה ועיסוק בדברי תורה. כוונתי לומר שיש שני חיובים בלימוד...
קרא עוד >

ניחום אבלים כשאינו מכיר את האבלים

מבוא כשנרצח ארי פולד, חשבתי לנכון ללכת לנחם את האבלים. אך, התלבטתי האם שייכת מצות...
קרא עוד >

מנהג התחפושת

מבוא במאמר זה אחקור אחר מנהג התחפושת בימי הפורים. אדון במספר שאלות: מה מקור המנהג? ...
קרא עוד >

לתולדות יש"ו הנוצרי – תאריך לועזי

מבוא במאמר הבא ברצוני לפרוס בפניכם קצת מהבעיות שמתעוררות מקריאת התלמוד בגילוי תולדותיו של יש"ו...
קרא עוד >

השארת מקום לא מסוייד

השארת מקום לא מסוייד שאלה: דוד קנה בית חדש, וכמובן רצה לקיים את ההלכה שצריך...
קרא עוד >

מנהג ה"שלום זכר"

מבוא במאמר זה נבחן ונדון במנהג בני אשכנז לעשות "שלום זכר" בליל שבת לאחר לידת...
קרא עוד >

ליל ניט"ל

מבוא מנהג שהיה נהוג בדורות קדומים הוא מנהג אי למידת תורה בלילה שחל תקופת טבת,...
קרא עוד >

חגיגת בת מצוה

מבוא כיום רבים נוהגים לחגוג בת מצוה. אנחנו ננסה לברר מקור מנהג זה, האם מדובר...
קרא עוד >

פסקי הלכה בדין כבוד שבת – אורח חיים, סימן רמב

א. בעל ה"משנה ברורה" (ס"ק א) ובעל ה"ביאור הלכה" (שם) ביאר שיש כאן ג'...
קרא עוד >

ברכה על מצות צדקה ומשלוח מנות

מבוא מצינו שחז"ל תיקנו ברכות על קיום המצוות, כמו על מצות תפילין, מצות ציצית וכו'....
קרא עוד >

הפרדת הציציות

מבואר בגמרא במסכת מנחות (מב, ע"א) שצריך להפריד את חוטי הציצית. אולם, יש מחלוקת...
קרא עוד >

דרך לבישת טלית גדולה וטלית קטנה

פוסקים רבים כתבו שיש ללבוש את הטלית גדולה והטלית קטנה באופן כזה שיהיו שתי...
קרא עוד >

מהלך מוצהר של גיור קטינים הוא חילול השם

פרשת הגיור מסעירה את המדינה, יש המצדדים בהצעת חוק הגיור החדש ויש שטוענים נגדו....
קרא עוד >

חסרון בקבלת מצוות

הרב אברהם סתיו הגיב על דבריי וברצוני להשיב על השגותיו. בנוגע להשגתו בהבנתי בדברי...
קרא עוד >

עמדה הלכתית: אסור לגייר אלפי קטינים להורים גוים

כידוע קמה סערה גדולה מסביב הדיון לגבי "גיור קטינים". ברצוני לדון בשאלה האם מותר...
קרא עוד >

כסות לילה

נחלקו התנאים בדין כסות לילה, אם הוא פטור מציצית (עיין מסכת מנחות מג, ע"א)....
קרא עוד >

דרכי צניעות בבית הכסא

אדם צריך להיפנות בדרך צנועה ובמקום צנוע בין ביום ובין בלילה (עיין מסכת ברכות...
קרא עוד >

סידור כיוון המיטה

מבואר בגמרא במסכת ברכות (ה, ע"ב): תניא, אבא בנימין אומר: על שני דברים הייתי מצטער...
קרא עוד >

הטעמים לנטילת ידים והנפק"מ

יש שני טעמים לנטילת ידים שמחמתם צריך לברך על נטילת ידים בבוקר: א. משום...
קרא עוד >

על איזו נטילה מברכים?

יש מחלוקת בין הפוסקים האם מברכים ברכת "על נטילת ידים" בביתו בסמיכות לנטילתו, או...
קרא עוד >

התנאים לנטילת ידים

ר' יוסף קארו ("בית יוסף", אורח חיים ד, א) והרמ"א ("דרכי משה" שם, ס"ק...
קרא עוד >

נטילת ידים משום רוח רעה

כפי שהזכרתי לעיל, יש עוד טעם לנטילת ידים בבוקר והוא משום רוח רעה ששורה...
קרא עוד >

כוונה באמירת שמות הקודש

כשמברכים ואומרים את השם יקוק, צריך לכוין באמירתו כפי כתיבתו וכפי אמירתו. כלומר, להתכוין...
קרא עוד >

משמעות ברכת "אלקי נשמה"

בברכת "א-להי נשמה" האדם צריך להגיע להכרה שבכל יום ויום הקב"ה מחזיר את נשמתו...
קרא עוד >

ברכת "אלקי נשמה" בסמיכות לברכת "אשר יצר"

התוס' (מסכת ברכות מו, ע"א, ד"ה כל הברכות וכו') שאל מדוע ברכת "א-להי נשמה"...
קרא עוד >

שכח לומר ברכת "אלקי נשמה" ונזכר לאחר שמונה עשרה

בעל ה"שערי תשובה" (אורח חיים, סוף סימן ז) הביא את דעת בעל ה"פרי חדש"...
קרא עוד >

ערבות בברכת "אשר יצר"

יש כלל שכל ישראל ערבים זה בזה , על בסיס כלל זה אחד שכבר...
קרא עוד >

ברכת "אשר יצר" כשלא עשה צרכיו

יש מחלוקת בין הראשונים האם יש לברך ברכת "אשר יצר" בבוקר אפילו שלא עשה...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

ברכה על טלית קטן

יש רבים שנהגו שלא לברך על הטלית קטן, אלא מברכים על הטלית גדול ופוטרים...
קרא עוד >

מנהג בני אשכנז שרווקים לא מתעטפים בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

דרך העיטוף בטלית

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

הצלת נפש על ידי התחפשות לנכרי

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה, האם מותר לאדם להתחפש לנכרי כדי להינצל. שאלה זו...
קרא עוד >

מרד גטו ורשא לאור ההלכה

מבוא במאמר הבא נבחן את מרד גטו ורשא לאור ההלכה. האם מותר להילחם כשידוע שהסיכוי...
קרא עוד >

קידוש השם בשואה

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון במספר שאלות בעניין קידוש השם: מה הם הגדרים של קידוש...
קרא עוד >

הלל ושמחה בחנוכה על שם מה?

  מבוא רבים הם האוהבים לצטט את דברי הרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה ג, א): בבית שני כשמלכו...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה על ידי קטין שהגיע לגיל חינוך

  מקור הדין מובא בגמרא במסכת שבת (כג, ע"א): והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה...
קרא עוד >

הדלקת נרות חנוכה שלא בשעת סכנה

                           ...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים בחנוכה ובפורים

מבוא במאמר הבא נדון בשאלה האם אפשר לברך ברכת שעשה נסים גם כשאין לו מגילה...
קרא עוד >

זמן לימוד תורה לבנו

בגמרא במסכת קידושין (כט, ע"א) מבואר שיש מצות עשה דאורייתא לאב ללמד את בנו...
קרא עוד >

מנין המצוות במצות תלמוד תורה

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע למנין המצוות במצות תלמוד תורה. יש שלש גישות: גישה...
קרא עוד >

זמן הדלקת נרות חנוכה ושיעור הדלקת נרות חנוכה

מבוא במאמר הבא ארצה לדון בשני נושאים שהם קשורים זה בזה: מאיזה זמן עד איזה...
קרא עוד >

גדר חיוב ברכת מעין שלש

מבוא כתוב בספר דברים (ח, ח-י): אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ:...
קרא עוד >

פרשת וישלח – מסירות נפש למען כבוד עם ישראל

מבוא יש ג' עבירות שעליהן נצטוינו ליהרג ולא לעבור – עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי...
קרא עוד >

ברכת המזון – ג' ברכות?

מבוא ידוע לנו שחיוב ברכת המזון הוא מדאורייתא, שהרי כתוב בספר דברים (ח, ח-י): אֶרֶץ חִטָּה...
קרא עוד >

ברכת נהנין – חיוב דאורייתא

מבוא מאמר זה ידון בשאלת גדר חיוב הברכה קודם אכילת דבר כל שהוא וכן קודם...
קרא עוד >

ספק ברכות להקל, האם יאכל?

מבוא ברצוני לדון במקרה שאחד יש לו ספק אם חייב לברך על מאכל כל שהוא,...
קרא עוד >

אמן יתומה

מבוא במאמר הבא נרצה לבחון את השאלה האם אפשר לענות אמן גם כשלא שומעים את...
קרא עוד >

פסיקה בגיור פסיקה אחידה

לאחרונה ישנן תלונות רבות על הרבנות הראשית לישראל בענייני גיור. טוענים שרבני הגיור אינם...
קרא עוד >

מצות לימוד תורה על ידי הרהור

שאלה ה"שולחן ערוך" (אורח חיים מז, ד) פסק: "המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך". השאלה...
קרא עוד >

דרך ההכרעה

מבוא נשאלת השאלה, איך מכריעים בשאלות הלכתיות? כלומר האם אדם מכריע את ההלכה מתוך עיון...
קרא עוד >

הדרך ללמוד הלכה

מבוא בחור ישיבה משקיע את עיקר זמנו בלימוד התלמוד. אבל, יחד עם זאת, עליו להשקיע...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – קיום מצות פריה ורביה בהולדת ממזר

הרמ"א (אבן העזר א, ו) פסק שבהולדת ממזר מקיים מצות פריה ורביה. הוא סתם...
קרא עוד >

אבן העזר – סימן א – חיוב ממזר במצות פריה ורביה

ר' יוסף באב"ד, בספרו "מנחת חינוך" (מצוה א, אות כב), הביא מדברי בעל ה"שפתי...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ט – בגדים שחייבים בציצית

להלכה למעשה, נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם יש חיוב ציצית בבגד שאינו מצמר ופשתים....
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – מנהג הרווקים שלא להתעטף בטלית

מנהג בני אשכנז שלא מתעטפים בטלית גדול כל עוד שלא מתחתנים, רווקים לא מתעטפים...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – דרך העיטוף

יש מחלוקת בין הראשונים בנוגע לדרך העיטוף. הגאונים נקטו שצריך עטיפת ישמעאלים שהרי מברכים...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ח – עיטוף בציצית ואמירת הברכה בעמידה

בדין העיטוף והברכה בעמידה, יש קצת אי בהירות. יש ראשונים שהזכירו את עניין העיטוף...
קרא עוד >

אורח חיים – סימן ו – שהיית הזמן לברכת "אשר יצר"

אם עשה צרכיו ולא בירך מיד לאחר מכן, יש מחלוקת בין האחרונים עד כמה...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יודעת קרוא וכתוב

רקע אשה אתיופאית באה להתגייר ואינה יודעת קרוא וכתוב אפילו באמהרית. השאלה אם יש מקום...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאזרחותה תלוי בגיורה

רקע מדובר על אתיופית נכריה שעלתה לארץ בלי אישור, והיא בהמתנה לבירור עניינה. כל עוד...
קרא עוד >

פסק דין – גיור זוג מבוגר

רקע מדובר בזוג אתיופאים שהם בוודאי נכרים, האב של הבעל הוא יהודי, אבל אמו נכריה....
קרא עוד >

פסק דין – גיור אחד שחושב שהוא יהודי

רקע הגיע בפנינו אתיופי אחד שאביו יהודי ואמו נכריה. כששאלנו אותו מדוע הוא בא להתגייר,...
קרא עוד >