גיור

גר צדק – גר תושב

ננסה ללמוד מהלכות גר תושב להלכות גרות. מתוך הלכות גר תושב אולי אפשר להבין...
קרא עוד >

פרשת משפטים – חיוב הגר להביא קרבן

בסיום הפרשה (פרק כד) מסופר על כך שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וגם נערי...
קרא עוד >

פרשת משפטים – קבלת מצוות בגיור

יש מחלוקת תנאים מתי זרק משה את דם הברית על בני ישראל, ומתי אמרו...
קרא עוד >

גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב

יש גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בעברית ואפילו בשפות אחרות. במקרים כאלו יש קושי...
קרא עוד >

דין גר במנהגי עדה

  מובא במדרש "בראשית רבה" שכל מי שמקרב את העכו"ם ומגיירו כאילו בראו. על פי...
קרא עוד >

דין גר באמירת קדיש על הוריו הנכרים

יש דיון בין האחרונים, האם גר יכול לומר קדיש על הוריו הגוים? הרב עובדיה...
קרא עוד >

מצות "ואהבתם את הגר"

הצטווינו לאהוב כל אחד מעם ישראל, כפי שכתוב בתורה "ואהבת לרעך" כמוך". אבל, בנוסף...
קרא עוד >

לא שימשו כל צרכם

הגמרא אומרת (ברכות ז, ע"ב) שגדולה שימושה יותר מלימודה. המהרש"א (שם) הסביר שטעם הדבר...
קרא עוד >

גיור אמיתי

מבוא יסודות שהיו פשוטים בעבר, לאחרונה התערערו. לאחרונה יש שבאו ואמרו שאפשר לגייר מישהו על...
קרא עוד >

ציונות וגיור, סוס ושולחן

ציונות וגיור, סוס ושולחן לאחרונה ניסיתי למצוא האם יש קשר בין סוס לשולחן. ניסיתי ולא...
קרא עוד >

נכרי הבא על בת ישראל

הגמרא דנה בנוגע לדין נכרי שבא על בת ישראל, אם הולד כשר, או שהוא...
קרא עוד >

הלוואה בריבית לגוי ולגר תושב

מבואר במשנה ובגמרא שמותר להלוות בריבית לגר תושב. רק מצווים להחיותו, לתת לו צדקה...
קרא עוד >

פסק דין – בישולי עכו"ם

רקע יש מספר משפחות אתיופאיות שבאות להתגייר. עכשיו הצעירים במשפחה למדו יותר מהר, ולכן הם...
קרא עוד >

אומה שמקיימת ז' מצוות בני נח

בנוגע לאומה שמקיימת ז' מצוות בני נח, יש מחלוקת בין הפוסקים אם צריך קבלת...
קרא עוד >

קבלת גרי תושב בזמן הזה

לפי הרמב"ם יש מספר תנאים כדי להיות גר תושב: לקבל את המצוות משום שהקב"ה...
קרא עוד >

ברית מילה לא לשם גיור

יש לחקור האִם הצורך בברית מילה בגיור הוא משום שהגר נהיה יהודי, וכיון  שכל...
קרא עוד >

הקושי בפסיקה – הערות על פסיקת הרב אליעזר מלמד בגיור

  אחד מאחיי היקרים חלה באיזו מחלה ועשו לו הרבה בדיקות לגלות מה המחלה. עד...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

  יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

היחס לאומות העולם, לגרים ולגרי תושב

ר' יהודה הלוי, בספרו ה"כוזרי", הזכיר את החילוק בין בני ישראל לאומות העולם. לפיו,...
קרא עוד >

הלכות אבלות לגר

כיון שנכרי שמתגייר הוא כקטן שנולד דמי, לכן אין לו קשר עם הוריו הנכרים....
קרא עוד >

נשיאת כפים לכהן שנשוי לגיורת

במקרה שכהן נשא גיורת, מבואר במשנה שכהן שנשא נשים שאסורות עליו, הוא פסול לעבודה...
קרא עוד >

פסיקת הלכה בגיור

מבוא פרשת הגיור עולה מדי פעם, בזמן האחרון עלתה ביתר שאת בעקבות הרצון לעשות חוק...
קרא עוד >

גיור בבית דין לא מוכר

יש שטוענים שבדורות הקודמים התגיירו בבתי דין פרטיים ולא היתה כפיפה לרבנות הראשית. אכן,...
קרא עוד >

גיור – רצוי או מצוי?

מבוא כבר דנתי רבות בענייני הגיור בספרים שכתבתי עד כה. במאמר זה אדון בשאלה העקרונית,...
קרא עוד >

אומר יהודי אני, או גר אני

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר שהוא גר אינו נאמן עד שיביא ראיה. לדעת ר'...
קרא עוד >

חזקת גרות

מבואר בגמרא שאחד שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי, נאמן לפסול את עצמו, אבל...
קרא עוד >

גיור בטעות

הרב משה פיינשטין זצ"ל נשאל לגבי גיורת שהתגיירה על מנת להינשא לפלוני וקודם הנישואין...
קרא עוד >

הגדרת גר תושב

יש מחלוקת תנאים מי הוא גר תושב: א. ר' מאיר: קיבל עליו שלא לעבוד...
קרא עוד >

גר שמתנה שלא לקבל עליו מנהגי ישראל

מבואר בגמרא במסכת בכורות שגר שמקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד לא...
קרא עוד >

וסת ושבעה נקיים לגיורת

מובא בגמרא במסכת נדה: אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים וכו' לא...
קרא עוד >

חיוב שלשה חדשי הבחנה בזוג נכרים שמתגייר

מבואר בגמרא שאשה שהיתה נשואה למישהו והתגרשה, או התאלמנה ממנו, אסור לה להינשא לאדם...
קרא עוד >

חיוב הגר בכיבוד אב ואם להוריו הנכרים

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

חיוב הגר במזונות ילדיו

הגמרא אמרה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" . הוא לא...
קרא עוד >

מצות גיור

האם יש מצוה לגייר נכרים? האם הקב"ה חפץ שנלך ונגייר נכרים? במוני המצוות לא מצינו...
קרא עוד >

ייחוד, חיבוק ונישוק הגר עם משפחתו

המושג "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" לא מבטל את...
קרא עוד >

טבילת כלי נכרי המתגייר

האחרונים דנו אם נכרי שהתגייר צריך לטבול את הכלים שהיו ברשותו בעודו נכרי. לא...
קרא עוד >

ביאור דעת בעל שו"ת "אחיעזר"

ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל, בעל שו"ת "האחיעזר", כתב תשובה חשובה מאוד בענייני גיור....
קרא עוד >

גיור בלי קבלת מצוות – אינו גיור

הרב צבי שכטר שליט"א הקשה שתי קושיות על ההלכה שצריך בית דין בגרות: הרי...
קרא עוד >

דברים שבלב בגיור

מקודם דיברנו על הצורך בקבלת מצוות ובכוונה לשמור תורה ומצוות. יש לדון בנוגע לגיור...
קרא עוד >

לא מספיק קבלת מצוות, צריך הצטרפות לעם ישראל

קבלת מצוות אינה מספיקה, צריך גם הצטרפות לעם ישראל דיברנו לעיל על הצורך בקבלת מצוות...
קרא עוד >

הצורך בקבלת מצוות בגיור

אחת מהשאלות המרכזיות בגיור היא קבלת מצוות של הגר. הרי במציאות ימינו, רוב אלו...
קרא עוד >

משמעות הגיור

מהי משמעות הגיור? הקב"ה ברא את האדם העומד בפנינו כנכרי ולא כיהודי, אם כן...
קרא עוד >

ברית מילה כיסוד המבדיל בין יהודי לנכרי

היה נראה לומר שאחד ההבדלים הברורים בין היהודים לנכרים הוא היושר והמוסר. נכון שבאומות...
קרא עוד >

גיור קטין במשפחה מאמצת

כפי שהתבאר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א) אפשר לגייר נכרי קטין מדין זכין לאדם...
קרא עוד >

גדר מחאת גר קטין

אני דנתי לעיל בנוגע לגדר גיור הקטינים. ציינתי שמבואר בגמרא במסכת כתובות (יא, ע"א)...
קרא עוד >

גיור קטינים

למדנו לעיל את יסודות הגיור ומדוע נכרי יכול לבוא להצטרף לעם ישראל. השאלה נשאלת,...
קרא עוד >

מהלך מוצהר של גיור קטינים הוא חילול השם

פרשת הגיור מסעירה את המדינה, יש המצדדים בהצעת חוק הגיור החדש ויש שטוענים נגדו....
קרא עוד >

חסרון בקבלת מצוות

הרב אברהם סתיו הגיב על דבריי וברצוני להשיב על השגותיו. בנוגע להשגתו בהבנתי בדברי...
קרא עוד >

עמדה הלכתית: אסור לגייר אלפי קטינים להורים גוים

כידוע קמה סערה גדולה מסביב הדיון לגבי "גיור קטינים". ברצוני לדון בשאלה האם מותר...
קרא עוד >

האמת על הגיור בישראל

מסופר על חולה שהלך לרופא. הרופא בדק אותו ורשם לו מרשם לתרופות. החולה התחיל...
קרא עוד >

אין "ביטול גיור" – הגיור לא חל

ר' נחמן מברסלב אמר: "כשחוזרים על השקר פעמיים, נעשית אצלו אמת." לדאבוננו לפעמים לא...
קרא עוד >

גיור ודתלשי"ם

בוודאי רבים יתמהו וישאלו מה הקשר בין גיור לדתלשי"ם? כיון שכתבתי 4 ספרים בענייני...
קרא עוד >

מה אמרו הרבנים הראשיים?

נאמר במסכת אבות (פרק ו), שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. השאלה מה...
קרא עוד >

פסיקה בגיור פסיקה אחידה

לאחרונה ישנן תלונות רבות על הרבנות הראשית לישראל בענייני גיור. טוענים שרבני הגיור אינם...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאינה יודעת קרוא וכתוב

רקע אשה אתיופאית באה להתגייר ואינה יודעת קרוא וכתוב אפילו באמהרית. השאלה אם יש מקום...
קרא עוד >

פסק דין – גיור אשה שאזרחותה תלוי בגיורה

רקע מדובר על אתיופית נכריה שעלתה לארץ בלי אישור, והיא בהמתנה לבירור עניינה. כל עוד...
קרא עוד >

פסק דין – גיור זוג מבוגר

רקע מדובר בזוג אתיופאים שהם בוודאי נכרים, האב של הבעל הוא יהודי, אבל אמו נכריה....
קרא עוד >

פסק דין – גיור אחד שחושב שהוא יהודי

רקע הגיע בפנינו אתיופי אחד שאביו יהודי ואמו נכריה. כששאלנו אותו מדוע הוא בא להתגייר,...
קרא עוד >