הלכות ייחוד – ייחוד עם סבא וסבתא וחיבוק ונישוק עמם

ר' יואל סירקיס זצ"ל[1] כתב שאין איסור לסב להתייחד עם יוצאי חלציו, אבל הוא הזכיר רק היתר להתייחד עם בת בתו, ובת בת בתו.

דברי ר' יואל סירקיס הובאו להלכה על ידי מספר פוסקים[2].

נראה שעל אף שדיבר דווקא לגבי בת בתו, ולא הזכיר בת בנו, אין לחלק בדבר. הרי הוא הזכיר היתר להתייחד עם יוצאי חלציו. נוסף על כך, בנוגע לדין חיבוק ונישוק, הרב משה פיינשטיין זצ"ל[3] רצה לחלק בין בת בתו לבת בנו. סב יכול לחבק ולנשק את בת בתו אך לא בת בנו, כיון שבת בנו יכולה להזכיר לו את כלתו ולהביאו לידי הרהור. אך, הרב פיינשטיין סיים: "וצ"ע לדינא ולמעשה יש לבעלי נפש להחמיר אך שאין למחות ביד המקילין". אחרונים רבים[4] התירו חיבוק ונישוק בין סב לנכדה, ולא חילקו בין שמדובר בבת בתו ובין בת בנו. אם כן, נראה שהוא הדין לעניין ייחוד, וכך נפסק על ידי אחרונים רבים[5]. מדברי הפוסקים מבואר שמותר גם בייחוד עם הנינה[6].

אמנם, יש לציין שיש מספר פוסקים שחלקו על ההיתר להתייחד עם הנכדה[7].

להלכה למעשה, נראה שיש להיקל הן לעניין ייחוד והן לעניין חיבוק ונישוק. לכן, יש להתיר להתייחד עם הנכדה בין שזה בת בתו ובין שזה בת בנו. כמו כן, גם מותר לסבתא להתייחד עם הנכד. כמו כן, יש להתיר עם הנינה. נראה שכך פסקו רוב הפוסקים.

[1] "בית חדש", אבן העזר כב, א.

[2] "פתחי תשובה", אבן העזר כב, ב; ספר "הזכור לאברהם", חלק ג, אות יחוד; ספר "עוד יוסף חי", פרשת שופטים, אות ג; ספר "היפה ללב", אבן העזר, סימן כב, אות ה; ספר "שערים מצויינים בהלכה", סימן קנב, אות א-ב.

[3] שו"ת "אגרות משה", אבן העזר, חלק א, סימן ס.

[4] עיין "בית  חדש", אבן העזר כא, ה; "חלקת מחוקק" שם, י; "בית שמואל" שם, יד; "ברכי יוסף" שם, ד; "פתחי תשובה" שם, ה; "ערוך השולחן" שם, י; "שערים מצויינים בהלכה", סימן קנב, אות טז; חלק מהם כתבו ("בית חדש" שם), שמותר לכל יוצאי חלציו. בדברי מספר אחרונים כתוב במפורש שגם מותר בחיבוק ונישוק עם בת בנו (עיין "שפתי כהן", יורה דעה שסב, ג; "ערוך השולחן" שם; שו"ת "שבט הלוי", חלק ה, סימן קצח; "שערים מצויינים בהלכה" שם; ספר "את צנועים חכמה", כרך ב, עמ' שכא, שלג), כתוב במפורש שגם מותר בחיבוק ונישוק עם בת בנו; הרב שלמה עמאר זצ"ל (שו"ת "שמע שלמה", חלק ג, סימן ט) דחה את דברי הרב פיינשטיין.

[5] שו"ת "ציץ אליעזר", חלק ו, סימן מ, פרק כ; שו"ת "שמע שלמה", חלק ג, סימן ט; ספר "שערים מצויינים בהלכה", סימן קנב, אות א.

[6] הרב ניסים קרליץ זצ"ל (ספר "חוט השני", הלכות צניעות, סימן כא, עמ' סו-סז) סבר שיש לאסור ייחוד עם הנינה. אבל, מדברי האחרונים לא משמע כך. ובמפורש מבואר בדברי ר' יואל סירקיס שיש היתר גם בייחוד עם נינה.

[7] בעל ספר "עזר מקודש" (אבן העזר כב, א) התספק אם מותר להתייחד עם הסבתא. יחד עם זאת, במקום אחר (אבן העזר, סו"ס כא) נקט שמותר להתייחד עם הסבתא; הרב יחזקאל הלוי לנדא (שו"ת "נודע ביהודה", תנינא, אבן העזר, סימן יח; מובא ב"פתחי תשובה", אבן העזר קעח, י) נקט שאסור להתייחד עם בת בתו. יש מקור נאמן לדברי הרב יחזקאל הלוי לנדא בדברי הר"ן (מסכת קידושין לג, ע"א, ד"ה אמר רבא וכו').


שאל את הרב