דרך לבישת טלית גדולה וטלית קטנה

פוסקים רבים כתבו שיש ללבוש את הטלית גדולה והטלית קטנה באופן כזה שיהיו שתי ציציות מלפניו ושתי ציציות מלאחוריו (עיין "טור" ו"בית יוסף", אורח חיים ח, ד).  וכך נפסק להלכה ב"שולחן ערוך" (שם) והטעם לכך כדי שיהיה מסובב במצוות.

בעל ה"משנה ברורה" (אורח חיים י, לו) כתב שדין זה הוא רק לכתחילה. אבל, בעל "ערוך השולחן" (אורח חיים ח, י) נקט שהדבר לעיכובא כיון שכתוב שצריך להיות על ד' כנפות כסותך, והכנפות הם שנים לפניהם ושנים לאחוריהם.

להלכה למעשה, קשה לומר שיש כאן דבר שהוא לעיכובא. אבל, בוודאי לכתחילה יש להקפיד על הדבר.

יש מקפידים שאותם ציציות שלפניו לא יהיו לעולם לאחוריו משום שלפניו הוי יותר חשיבות וזהו כעניין מעלין בקודש ולא מורידין (עיין "ערוך השלחן" שם). אבל, האר"י ז"ל לא היה מקפיד בכך (עיין "משנה ברורה", אורח חיים ח, ט).


שאל את הרב